Lantmätaruniform

 

Lantmätaruniform

Källa: Lantmäteri i Norrbotten sid 224:  Lantmätaruniformen fastställdes av lantmäteristyrelsen år 1927. Livrock, kavaj och långbyxor skulle vara av mörkblått kläde. Även spetsbyxor med stövlar och benlindor fick användas. Uniformen fick även sys i grågrön eller brungrön khaki. Även vita långbyxor var tillåtna. Mössan kunde sommartid få bytas ut mot en i vitt tyg.

 

Tillbehör till lantmätaruniform

Källa: Lantmäteri i Norrbotten. Mörkbronserade knappar, träns av gulddragearbete, träns av svart redgarn, i guld broderat mössmärke med kunglig krona

 

Lantmätaruniform

Källa: Lantmäteri i Norrbotten. Gunnar Lindes förslag år 1925

 

Distriktslantmätare Herbert Berg, Kungsbacka, i sommaruniform

Källa: Lantmäteri i Norrbotten, sid 225

 

Uniformsmössa

Källa: Lantmäterimuseet

 

Uniformstillbehör

Lantmätarnas uniform   

 

Öfver-Direktörens vid Landtmäteriet Cirkulär år 1855

till samtlige Landtmätarne och Justerarne i riket, angående de vid Land­t­mäteristaten varande tjänstemäns uniform:

 

" Sedan vid särskilda tillfällen af Chefen för Landtmäteriet hemställan blifvit gjord om bestämmande af en, efter närvarande tids fordringar me­ra anpassad uniform för Land­tmäteri-Statens embets- och tjenstemän ....  har Kongl Maj:t  täckts i nåder tillåta, att Sekreteraren, Öfver-Ingenjören och öfrige ordinarie tjänstemän vid Kongl. General-Landtmäteri-Konto­ret, äfvensom Förste och Andre Landtmätare, Kommissions- och vice kommissionslandtmätare, Stor­skif­tes- och Afvittrings-Landtmätare samt Justerare för mått och vigter, må nyttja uniform enligt följande allmänna bestämmelser, nemligen

mörkblå frack (men för landsortstjenstemännen, s.k. vapenrock) med stånd­krage och förgyllda knappar, uti hvilka synes en triangel på en glob, omgifven af en eklöf­skrans.

mörkblå byxor, gjorda att nyttja utanpå stöflorna;

trekantig hatt med blå och gul kokard, guldträns och guldtofsar;

värja eller svärd;

hvit väst och hvit (eller till vapenrock svart) halsduk;

samt att såsom tjenste-distinktionstecken må, för de med Kongl. Maj:ts nådi­ga full­makter eller Förordnanden försedde tjenstemän, äfvensom General-Landt­mäteri-Konto­rets Aktuarie och Ingenjörer, användas ett på hvardera ändan af frack- eller rockkragen anbringat guldbroderi, före­ställande en ekekvist, tvenne kornax och en deröfver lagd triangel, hvarförutan Landtmä­teri-Sekre­teraren och Öfver-Ingenjören må om­kring kanten af kragen hafva en broderad slät guldrand, äfvensom guldgalo­ner å byxorna; egande dock Landtmäteriets nuvarande tjenstemän att de af dem, efter med­gifvande af Werkets fordne Chef, redan anlagde uni­former fortfarande begagna, till dess nya erfordras; hvilket allt, jemte det ritning till ofvannämnde guldbroderi bifogas, häri­genom till vederbö­rande efterrättelse meddelas."

 

Källa: Bild från Urban Windahl, Sturefors