DARWIN

DARWINS BIOGRAFI

Han skickades till universitet i Edinburgh 16 år gammal men tyckte medicinstudierna var tråkiga. Trots detta tog han sin examen med någorlunda goda betyg. Redan med sina arbeten om korallrev och vulkaniska öar på 1840-talet förvärvade han stort vetenskapligt anseende. Han kom till Cambridge 1828 där han studerade klassikerna, matematik och teologi. Hans hobby var att samla skalbaggar. Han ansåg att han var självlärd för han fick sin kunskap från att observera och att läsa. Han var mest påverkad av två böcker: Humboldts Personal Narrative och Herschels Introduction to the Study of Natural Philosophy.Beagle lämnade Plymouth den 27 december 1831 och återvånde 1834. När han startade resan var han en välutbildad biolog och geolog. Han hade tagit med sig Lyells Principles of Geology. Januari 1839 gifte han sig med Emma Wedgewood. Han var för det mesta sjuk. Vad han hade för sjukdom har man ännu inte kunna bestämma. Huxley och Haeckel, som var Darwins ivrigaste anhängare, ansåg att människan härstammade från aplika förfäder. Darwin försöker bevisa detta och samtidigt komplettera sin teori genom att till det naturliga urvalet lägga könsurvalet. Det hela finns beskrivet i Människans härstamning och könsurvalet 1871.

 

PUBLIKATIONER

 1. Arternas uppkomst 1859
 2. Människans härstamning och könsurvalet 1871.
 3. Journal of researches 1839
 4. En naturforskares resa omkring jorden 1845
 5. The Structure and Distribution of Coral Reefs 1842
 6. Mongrafi över rankfotingarna 1854 (avhandling)

 

PERSONER SOM HAR ETT SAMBAND MED DARWINS TEORI

 1. WALLACE: Uppsatsen innehöll teorin om att alla växter och djur hade genomgått en utveckling.
 2. MALTHUS: när Darwin grubblade över urvalet i naturen läste han att Malthus tänkte sig att människorna alltid tenderar att föda fler barn än det finns tillgång på mat dvs befolkningen växer fortare än tillgången på föda. Darwin tänkte sig att det även skulle gälla alla levande varelser. Många organismer får massor av avkommor.
 3. LYELL hade framfört tanken om kampen för tillvaron fast på ett negativt sätt. Han tänkte bara på de djurarter som dött ut.
 4. SPENCER: har präglat slagordet struggle for life.

 

OM ARTERNAS UPPKOMST

Genom att låta descedensteorin och selektionsteorin konvergera skapade han en utvecklings-lära, där det blinda urvalet bland arter och individer förorsakade utvecklingen. Evolutionen berodde på DET NATURLIGA URVALET (selektionen). Det var genom arternas och individernas inbördes kamp för tillvaron, i vilken de mest livsdugliga i sin miljö segrade, fortplantade sig och överförde sina anlag till en ny generation. 1871 införde Darwin ännu en urvalsfaktor, det sexuella urvalet (könsurvalet) i hanarnas kamp om honorna. Evolutionen är en långsamt fortskridande förändring av informationen i kromosomerna: förändring av gen-poolens sammansättning.

 

DET FINNS TRE EVOLUTIONSMEKANISMER

 1. DET NATURLIGA URVALET eller selektionen är den viktigaste evolutionsmekanismen dvs där de bättre anpassade har större chans att överleva i kampen för tillvaron. För Darwin var anpassningen den bästa förmågan att överleva. Darwins evolutionsteori beskrivs för närvarande som en strategi för överlevnad dvs att skaffa mat, växa och föröka sig. En av det naturliga urvalets viktigaste effekter är att möjliggöra fördelaktiga genkombinationer.
 2. MUTATION
 3. LUMPMÄSSIGA FÖRSKJUTNINGAR I GENPOOLEN Den totala genstrukturen kallas för populationens genpool. Selektionen förändrar genpoolens sammansättning i en bestämd riktning dvs man tänker sig att genpoolen påverkas av en bestämd kraft: selektionstrycket.

 

EVOLUTION INNEBÄR ATT:

 1. Existerande arter förändras långsamt.
 2. En art klyvs i flera arter som sedan påverkas av olika selektionstryck. Detta kan ske genom geografisk isolering (barriärer).
 3. Utdöda arter ersätts med nya.

 

DARWINS TANKEBYGGNAD VILAR PÅ FYRA FUNDAMENT

 1. DET NATURLIGA URVALET eller selektionen
 2. Naturens urval leder till ARTBILDNING
 3. Bevis för utvecklingsförloppet finns i form av FOSSIL
 4. Artbildningsprocessen kräver TIDrymder

 

ANPASSNING OCH MÅNGFALD

Organisk evolution består av två av varandra oberoende processer: anpassning och mångfald.

ANPASSNING är den vertikala utvecklingen per tidsenhet.

MÅNGFALD representerar den horisontella komponenten vilken består av olika populationer och nya arter.

Lamarck var bara intresserad av anpassning. Darwin var mer intresserad av mångfalden.

 

© Hans Elvesjö 2007