ENERGI

ENERGIKÄLLOR

1. VATTENKRAFT

2. GAS

NATURGAS

Naturgas har bildats av växter och djur. Det finns lika mycket olja som naturgas i reservoarerna, om man ser till energiinnehållet. Naturgas är bättre än olja ur miljösynpunkt. Gasen innehåller mindre mängd svavel och ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört med oljan. Stora reserver av naturgas finns i USA och Ryssland. Sverige tar gas ifrån de danska oljefälten i Nordsjön. Gasdistributionen sker till alla orter mellan Trelleborg och Göteborg.

STADSGAS

Stadsgas är en sammanfattande benämning på gas som produceras med kol och bensin som råvara. Gasverken blev olönsamma och de fiesta har avvecklades.

BIOGAS

Biogas bildas på många platser i naturen i form av metangas och koldioxid. Den finns i två kategorier, deponigas som bildas i det inre av avfallsdeponier och rötgas som bildas vid sluten rötning av avfall eller annat organiskt material i en röttank. Rötgas bildas vid rötning av avloppsslam från avloppsreningsverk. Biogasen kan ha olika sammansättning. For deponigas varierar sammansättningen också beroende på hur mycket gas som tas ut ur deponin. Det som ger gasen energivärde ãr metan. Metanhalten i biogas varierar mellan 40 och 80% (vol). Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder. Biogasen är oftast mättad med vattenånga. Produktion och användning av biogas griper in på olika sätt i samhällets kretslopp. Metan bildas av organiskt material i avfallsdeponier. Metangas från deponier samlas in och utnyttjas for energiutvinning, i annat fall facklas den av. Vid förbränning av biogas bildas i huvudsak koldioxid, vatten och kväveoxider. Eftersom biogas är ett biobränsle anses det dock inte ge något nettotillskott av koldioxid i atmosfären.

FORDONSGAS

Gasdrift av fordon är inget nytt. I vissa länder har naturgas använts som motorbränsle sedan tidigt 1900-tal, men det var under efterkrigsåren som användningen kom igång internationellt. I hela världen finns mer an 2 miljoner naturgasdrivna fordon, varav cirka 4000 är tunga fordon som bussar och lastbilar. Internationellt räknas naturgasen som det mest intressanta bränslealternativet och är också det som växer mest. I Sverige har naturgas använts som fordonsbränsle sedan slutet av 80-talet. Det Nordiska Gasbussprojektet har som syfte att förbättra innerstadsmiljöerna. I Göteborg och Malmö blev projektet startskottet for ett antal satsningar på gasdrivna bussar i lokaltrafik. I Sverige växer användningen av naturgas och biogas som fordonsbränsle snabbare än övriga alternativa bränslen.

GASOL

Gasol är ett svenskt handelsnamn. Gasol består av två kolväten: propan och butan eller blandningar av dessa. Vid fullständig förbränning är gasol ett bränsle som inte avger stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar till miljön. Gasol är lättreglerat, har ett högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Gasol är genom sina goda egenskaper lämplig i en mängd industriapplikationer. Flaskgas som används till t ex campingutrustning och restaurangspisar utgör bara 3% av den totala användningen av gasol i Sverige. Utsläppen av koldioxid är jamfort med olja och kol cirka 25 respektive 40 procent lägre. Kolvätesutsläppen är ringa och den försumbara delen svavel kommer från det luktämne som tillsätts för att varna vid ett eventuellt gasläckage. Gasolen är ur miljösynpunkt likvärdig naturgasen och den förnybara biogasen.

REFENSLISTA

Energikällor, Energi i skolan, Energikontorets Förlagsservice, 1998 Svenska Gasföreningen
Svenskt Gastekniskt Center (SGC) www.sgc.se

3. KÄRNKRAFTVERK

4. BIOBRÄNSLE

5. SOLENERGI/SOLCELLER

6. VINDENERGI

7. JORDVÄRME

8. VÅGENERGI

9. ENERGISOPOR

 

 

DRIVMEDEL

1. VEGETABILISKA OLJOR

2. VÄTGAS

3. ETANOL

4. ELBILEN

5. SOLBILEN

 

FRAMTIDEN

1. FUSION

2. EKOLOGISK ODLING

3. MORGONDAGENS HUS