Sevärdheter efter vandringsleden till
Midsommarfjället

Denna vandringsled går intill tjärnar, över myrar, genom grov granskog, uppför genom fjällbjörkskogen, för att till slut nå områdets högsta punkt
Midsommarfjället (742 m ö h)

Längs en ca 300 m lång sträcka sammanfaller vandringsleden med den kryssmarkerade vinterleden. Skylt finns där lederna skiljs åt igen. Leden går väst Nedre Granbacktjärn (530 m ö h) genom gammal, gles, grov granskog (ca 300 år). skogen består av frisk ristyp med bestånd av ekbräken- och örtristyp vid bäck och surdråg. Trädslagen är nästan uteslutande gran. Lövinslaget är glest och består av björk med inslag av sälg. Området bär spår av tidig dimensionsavverkning (troligen från början av 1900-talet). De flesta granar är bevuxna av Tagel-, Man- och Granlavar.

Under granlågor kan man även få se Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) och Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus), bägge hotkategori 4, samt Lappticka (Amylocystis lapponica) hotkategori 3.

Vid 650 m ö h övergår skogen till ren fjällskog med myrar och råkar tills fjällbjörkskogen och kalfjället tar vid.

Denna urskogsartade naturskog med levande, döende och döda träd i olika nedbrytningsfaser och olikåldrighet innehåller också en stor artrikedom inom både flora och fauna.

Av ovan nämnda skäl måste en viss försiktighet och hänsyn tas till ömtåliga växter.

Ungefär halvvägs efter leden, som är ca 4 kilometer lång, finns en iordningsställd rastplats. En raststuga med kamin, samt TC finns också c:a 150 m innan man når toppen på Midsommarfjället. En utmärkt kallkälla finns i stugans omedelbara närhet.

Utsikten från toppen av fjället är (vid klar väderlek) fantastisk! Här syns bl a fjälltoppar i södra Lappland, Frostviken och hotagen.

Genoom att visa hänsyn till naturen och inte skräpa ner skapas förutsättningar för människor att besöka och njuta av vår underbara natur även i framtiden.

Vi önskar Er en trevlig vandring!

[Tillbaka till Sevärdheter]

linje.gif (2284 bytes)

Norna
(calypso bulbósa)

En liten (1-1,5 dm) rosafärgad orkidé, som växer i fuktig barrskog. Blommar i juni.
Ett allmänt talesätt är, att när Nornan slutar blomma då börjar Guckuskon (runt midsommar).

Vägbesktivning till ett skyltat och spångat område ca 4 km från Norråker med den sällsynta och fridlysta växten får du här:
Ta höger vid Preem (Nybrännavägen). Kör sedan rakt fram i ca 4 km. Du kommer så till en stor skylt på höger sida av vägen.
Där finns en spångad promenadslinga med gott om den sällsynta Nornan.

OBS! Det är förbjudet att plocka eller gräva upp några blommor!
Fridlysta.

Om du respekterar detta, så kan vi alla ha möjlighet att njuta av dessa sällsynta skönheter även i framtiden.

Välkommen till en fin promenad.

[Tillbaka till Sevärdheter]

linje.gif (2284 bytes)

Guckusko
(Cypripédium Calcéolus)

Ingen av Jämtlands orkidéer är så praktfull som Guckuskon.
Denna storbladiga orkidé med stora gula blommor är som en uppenbarelse från tropiska regnskogar mitt i kärr och moras. Den trivs bäst i öppna, något fuktiga örtskogar och i kalkkärr.
Den blommar vid midsommartid.
Blommorna blir c:a 30 cm höga.

OBS! Sällsynt och fridlyst.

Vägbeskrivning till en snitslad runda med bl a blommande Guckusko:
Från Idéstugan mot Hoting 2,4 km. Tag sedan vänster strax bortom det gula huset som ligger på höger sida av vägen. Där vägen sedan delar sig tar du vänster fram till ett litet avlägg.
(ca 400 m från stora vägen)
Rakt fram från avlägget hittar du sedan en liten stig snitslad med blått band som går runt i cirkel, för att sedan återkomma till utgångspunkten.

Du ser både Guckusko och andra blommor genom att följa den utmärkta stigen. därför ber vi dig att inte trampa in i området, utan endast följa stigen.

Det är förbjudet att plocka eller att gräva upp några blommor!

Om du respekterar detta så kan vi alla ha en möjlighet att nuta av dessa sällsynta skönheter även i framtiden.

Välkommen till en fin runda!

[Tillbaka till Sevärdheter]

linje.gif (2284 bytes)

Storfallet

Vacker rastplats vid Saxälven, som ligger mycket naturskönt vid ett vattenfall (Storfallet).
Här kan du bada i ett naturligt äventyrsbad, vattnet brukar vara flera grader varmare här än nere i Tåsjön.
naturbad1.jpg (112933 bytes)
Där finns både rastmöbler och grillplatser.

Enkel vägbeskrivning:
Om ni utgår från Idéstugan, så kör ni vägen mot Borgafjäll ca 2,8 km.
Strax bortom byn Saxåmon viker ni av till vänster och kör ca 1 km.
Därefter tar ni av till höger och följer Saxälven i ca 4,6 km.

En skylt med texten Storfallet finns uppsatt vid landsvägen där Du sedan går över ett antal små broar fram till själva rastplatsen.

Var aktsam med elden och plocka med dig dina sopor därifrån.
Ett dass (TC) finns också invid vägen.

storfallet2.jpg (200938 bytes)

Påpekas bör att det vid själva fallet är djupt vatten och att det inte finns några skyddsräcken, så tänk på det om ni har små barn med er.

Storfallet är ett populärt badställe för den som är simkunnig.

Till sist önskar vi Dig en angenäm tur.

OBS! För närvarande råder totalt fiskeförbud i Saxälven!

[Tillbaka till Sevärdheter]

linje.gif (2284 bytes)


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!