Dün Leyla Zana,
bugün Merve Kavakçý

Mûrad Ciwan

Fazilet Partisi Ýstanbul milletvekili Merve Kavakçý, 18 nisan seçimlerinden sonra toplanan ilk genel kurula türbanlý olarak gelip yemin törenine katýlmak isteyince dýþarý atýlmasý için baþta Bülent Ecevit olmak üzere tüm DSP`liler büyük bir yaygara koparttýlar. Ecevit büyük bir pervasýzlýkla meclisin devlete meydan okunacak yer olmadýðýný bas bas baðýrdý.

Devlet kim, parlamento kim? Parlamento milletin temsilcilerinin oluþturduklarý en yüksek kurum olduðuna göre, ona raðmen, onun dýþýnda ve onun üzerinde bir devletin verlýðý mý var? Böylesi bir varlýðý aklý baþýnda her kes biliyor aslýnda. Ama bu, artýk bizzat Türkiye`nin baþbakanýnca da itiraf ediliyor.ANAP bir hafta önce seçim sonuçlarýný deðerlendirirken ayný olaydan sözkonusu partinin genel baþkaný Mesut Yýlmaz da bahsetti. Mesut Yýlmaz, seçim yenilgisinin nedenini 28 þubat olaylarý ardýndan hükümet olduklarýnda devletin tavrýna muhatap olmalarýna baðladý ve bundan sonra da hükümete kim gelirse gelsin ayný müdahaleye muhatap olacaðýný belirtti.
Demek ki Türkiye`de bilinen devlete raðmen bir devletin varlýðýný görünürdeki en yetkili insanlar da itiraf ediyor. Bu, Türkiye`de vatandaþ denen insanlarýn aslýnda teb`a, seçimlerin göstermelik, parlamentonun da kukla bir kurum olduðunun açýk kabul ve itirafýdýr. Türkiye`de devletin sahibi olduklarýný öne süren bir avuç azýnlýk, güçlerini ordudan aldýklarý için kendilerini herkesin üzerinde görerek ülkeyi zorla yönetmekte ýsrar ediyorlar.

Ecevit, meclisin devlete meydan okunacak yer olmadýðýný pervasýzca öne sürebiliyor. Eðer bir ülkede seçilmiþ bir milletvekili, parlamentoda kendi görüþ, inanç ve fikirlerini dile getiremiyecekse nerede dile getirecek? Ayný aðzý salyalý saldýrganlýklar geçmiþte Leyla Zana`ya da yapýldý.
Dün Leyla Zana`ya aðzý salyalýlarla beraber saldýran Refah partililerin bugünkü mirasçýlarý Fazilet partililer, arkadaþlarýna saldýrýlmasýný onursuzca seyrediyorlar.
Dün Leyla Zana`ya þaldýrýlar karþýsýnda suskun kalan Türkiye`li aydýn ve demokratlar, hele hele kadýnlar bakalým bugün Merve Kavakçý`ya yapýlan saldýrý karþýsýnda ne diyecekler?

Merve Kavakçý`yý hiç tanýmýyorum, görüþlerinin ne olduðunu bilmiyorum. Ama hiç önemi yok, onun bu davranýþýný bütün gücümle destekliyor ve onu tüm içtenliðimle kutluyorum. Umarým kendi partili arkadaþlarý bile destek vermedikleri için yýlmaz ve bu yasadýþý, insanlýk dýþý aðzý salyalý devletçilere boyun eðmez.
Her kesi bu vahþeti kýnamaya ve Merve Kavakçý`yý desteklemeye çaðýrýyorum.

2 Mayýs 1999


Güncel yazýlara dön