Türkçe makaleler/Nivîsarên bi Tirkî:

"Yedi düvelle savaþ"
Geçmiþi geleceðe baðlayan anýlar
Barbarlýk bataklýðýnda bir ülke: Türkiye
Musul gerçeði ve "tarihi haklar" masalý
«Kürt çaðý»

Hegemonyacýlýða misilleme
Vatan, insan ve demokrasi
Bilgi toplumu ve Kürt sorunu
Xoybûn
Milli Kurtuluþ için Ermeni ve Kürt Komitesi
Garisan‘lý þeyh Abdurrhaman‘ýn öldürülmesi
En anlamlý iki armaðan
Kürt sorununda 'yeni aþama'; serap ve gerçekler