http://web.telia.com/~u52318367/images/top.gif

 

 

 

Stadgar
Årsmöte

 

 

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

(Antagna på konstituerande sammanträde 1961, reviderat 1971, 2010-07-19 och 2011-07-18)

 

§ 1 NAMN

Föreningens namn är FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

 

§ 2 SYFTE

Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Bohus-Malmön i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem är i Föreningens syfte intresserad person som erlagt på årsmötet fastställd medlemsavgift

 

§ 4 STYRELSEN

Föreningens styrelse skall bestå av tio ledamöter

 

Årsmötet utser ordförande och fyra ledamöter jämna kalenderår och fem ledamöter påföljande år.

 

Mandatperioden är två år för såväl ordförande som ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För beslut krävs att minst fyra styrelseledamöter är ense.

 

§ 5 FIRMATECKNING

Föreningen kan tecknas av ordförande (ordinarie och vice) och kassör var för sig för den löpande verksamheten.

 

§ 6 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret räknas från 1 juni t.o.m. 31 maj

 

§ 7 REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje verksamhetsår granskas av två revisorer. Räkenskaperna skall vara avslutade för revision senast femton dagar före årsmötet

 

§ 8 ÅRSMÖTE

Årsmöte för Föreningen skall hållas på Bohus-Malmön under juli månad. Kallelse utfärdas
minst åtta dagar i förväg genom anslag på offentlig plats och i Föreningens hemsida.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

- Val av ordförande och sekreterare för mötet.

- Val av justerare av årsmötesprotokoll.- Frågan om mötet är behörigen utlyst.

- Fastställande av dagordning.

- Föredragning av årsberättelse och ekonomisk redovisning av det gångna verksamhetsåret.

- Revisorernas berättelse.

- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

- Plan och budget för kommande verksamhetsår.

- Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.

- Val av styrelse

- Val av revisorer

- Val av valberedning

- Information från styrelsen

- Inkomna motioner

- Övriga ärenden

- Mötets avslutande

 

§ 9 EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Extra föreningssammanträde skall utlysas in den ordning som föreskrivs i § 8 antingen på initiativ av styrelsen eller på gemensam framställ till styrelsen av minst 20 % av föreningsmedlemmar

 

§ 10 OMRÖSTNINGSREGEL

Vid årsmötet eller extra föreningssammanträde gäller den mening för vilken enkel majoritets vunnits. Undantag utgör vad stadgas i § 11 och § 12.

 

§ 11 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmöte. För dylikt beslut krävs 2/3 majoritet bland tillstädeskomna medlemmar

 

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Väcks förslag om Föreningens upplösning skall förslaget, åtföljt av styrelsens yttrande, hänskjutas till Föreningens nästa årsmöte eller extra årsmöte. Därest förslaget ej biträdes på två av varande följande årsmöten av de närvarande och tillika utgör minst 1/5 av Föreningens hel medlemstal vis senaste bokslut, är förslaget att anse som förfallet. Upplöses Föreningen, skall dess tillgångar överlämnas till kommunen att användas för syften för vilka Föreningens verkat.

 

http://web.telia.com/~u52318367/images/line_bottom.gif

Se vidare: