http://web.telia.com/~u52318367/images/top.gifP1000370

 

 

 

Stadgar
Årsmöte

 

 

 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

(Antagna på konstituerande sammanträde 1961, reviderat 1971, 2010-07-19 och 2018-07-23)

 

§ 1 NAMN

Föreningens namn är FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

 

§ 2 SYFTE

Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Bohus-Malmön i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem är i Föreningens syfte intresserad familj/person som erlagt på årsmötet fastställd medlemsavgift

 

§ 4 STYRELSEN

Föreningens styrelse skall bestå av tio ledamöter och max tre suppleanter

 

Årsmötet utser ordförande och fyra ledamöter jämna kalenderår och fem ledamöter påföljande år.

 

Mandatperioden är två år för såväl ordförande som ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För beslut krävs att minst fyra styrelseledamöter är ense.

 

§ 5 FIRMATECKNING

Föreningen kan tecknas av ordförande (ordinarie och vice) och kassör var för sig för den löpande verksamheten.

 

§ 6 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret räknas från 1 juni t.o.m. 31 maj

 

§ 7 REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje verksamhetsår granskas av två revisorer.

Räkenskaperna skall vara avslutade för revision senast femton dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

§ 8 ÅRSMÖTE

Årsmöte för Föreningen skall hållas på Bohus-Malmön under juli månad. Kallelse utfärdas minst åtta dagar i förväg genom anslag på offentlig plats och Föreningens hemsida. På mötet skall följande ärenden förekomma:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisorer
 15. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet

 

§ 9 EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Extra föreningssammanträde skall utlysas in den ordning som föreskrivs i § 8 antingen på initiativ av styrelsen eller på gemensam framställan till styrelsen av minst 20 % av föreningsmedlemmar

 

§ 10 VALBEREDNINGEN - Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av föreningens ordförande och två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet för ett år. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

§ 11 OMRÖSTNINGSREGEL

Vid årsmötet eller extra föreningssammanträde gäller den mening för vilken enkel majoritets vunnits. Undantag utgör vad stadgas i § 12 och § 13.

 

§ 12 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmöte. För dylikt beslut krävs 2/3 majoritet bland tillstädeskomna medlemmar

 

§ 13 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Väcks förslag om Föreningens upplösning skall förslaget, åtföljt av styrelsens yttrande, hänskjutas till Föreningens nästa årsmöte eller extra årsmöte. Därest förslaget ej biträdes på två av varandra följande årsmöten av de närvarande och tillika utgör minst 1/5 av Föreningens hela medlemstal vid senaste bokslut, är förslaget att anse som förfallet. Upplöses Föreningen, skall dess tillgångar överlämnas till kommunen att användas för syften för vilka Föreningens verkat. 

 

 

http://web.telia.com/~u52318367/images/line_bottom.gif

Se vidare: