Stadgar
Årsmöte

 

image004

2019

Protokoll årsmöte i Föreningen Bohus-Malmön 2019

 

Måndag 22 juli kl. 17.00 på Bohus-Malmöns Pensionat

 

En uppskattning gjordes att antal deltagande medlemmar var cirka 80 stycken.

 

Föreningens ordförande Claes Brügge hälsade alla välkomna!

 

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Claes valdes som ordförande för mötet.

Karin von Pongrácz valdes som sekreterare.

 

2.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mats Rignell och Anita Wallman valdes som protokolljusterare och rösträknare.

 

3.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet har utlysts på rätt sätt.

 

4.      Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Karin sammanfattade föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

 

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Bertil Pekkari sammanfattade årets förvaltningsberättelse. Bertil redovisade de kommentarer som hör till verksamhetsåret och bakgrunden till dem samt skillnaderna i förhållande till budgeten.

 

En separat redovisning gjordes avseende budget och kostnader för utegymmet.

 

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Föreningens revisor Kenneth Hagström sammanfattade genomgången av styrelsens förvaltning under räkenskapsåret. Revisorerna, Kenneth Hagström och Anita Wallman, har fått tillgång till den informationen som krävts för revisionen. Redovisning har skötts enligt god redovisningssed. Revisorerna yrkar på styrelsens ansvarsfrihet.

 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.

 

9.      Förslag till reviderade stadgar

Bertil redovisade förslag till reviderade stadgar där bland annat inrättande av hedersmedlem och stipendium ingår.

 

Stämman beslutade att anta reviderade stadgar i enlighet med förslaget.

 

10.  Fastställande av medlemsavgift.

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr/år (oförändrad).

 

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

Bertil redovisade förslag till budget för verksamhetsåret 2019–2020.

Stämman godkände förslag till budget för nästa verksamhetsår.

 

12.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

Conny Arnold redovisade status för utegymmet och plan för färdigställande av markbeläggning och instruktioner som kan läggas upp på hemsidan. Claes sammanfattade kriterier som legat till grund för placering av utegymmet.

 

Styrelsen har mottagit en motion inför årsmötet från Mona Hagström. Motionen avser förslag till förbättring av stigen vid Kyrkogårdsviken. Styrelsens uppfattning att detta är en fråga för kommunen och att föreningen kan ta frågan vidare till kommunen. Styrelsen tar med frågan och bjuder in kommunens ansvarige, Daniel Janrot, på visning.

 

Ett önskemål om inköp av släpkärra till föreningen har inkommit under verksamhetsåret. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att inte köpa in en släpkärra till föreningens medlemmar då det bedöms vara för komplicerat att hantera bokning, förvaltning, försäkring och underhåll.

 

13.  Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

 

Valberedningen föreslog nya styrelsemedlemmar och stämman beslutade enligt nedan. Styrelserepresentanterna väljs på två år.

 

·         Till ny ordförande valdes Mats Rignell (Claes har ett år kvar i styrelsen)

·         Till ny kassör valdes Ulrika Olsson då Bertil Pekkari slutar

·         Omval av ledamot Mats Johansson

·         Omval av ledamot Lars Kronström

·         Omval av sekreterare Karin von Pongrácz

·         Lars Hjort valdes till ny klubbmästare då Carina Malmqvist slutar

·         Jan Svedberg valdes till ny ledamot

 

Avtackning gjordes av styrelseledamöterna Bertil Pekkari och Carina Malmqvist som lämnar styrelsen. Mats Rignell tackade även Claes för sina insatser som ordförande och att han kommer stötta honom under det första året.

 

14.  Val av valberedning

Årsmötet beslutade att valberedningen även nästa år utgörs av ordförande Claes Brügge med stöd från Rune Karlsson och Gustav Wallin.

 

15.  Val av revisorer

Hans Gustafsson och Anders Ahlm valdes till nya revisorer. Årsmötet tackade Kenneth Hagström och Anita Wallman som varit föreningens revisorer under ett antal år.

 

 

16.  Övriga frågor:

 

Under mötet föreslog Terje Rehnström att utse Claes Brügge och Bertil Pekkari till nya hedersmedlemmar. Det godkändes av stämman.

 

Flera medlemmar tackade för det fina informationsbladet och hemsidan.

 

Efter årsmötet fick stämman ett uppskattat föredrag av Professor Tomas Kårberger om bakgrund och konsekvenser, ur ett antal olika perspektiv, av den planerade utbyggnaden av Preemraff.

 

Efter föredraget lyftes frågan kring föreningens roll i att agera i förhållande till en eventuell utbyggnad av Preemraff. Då denna typ av frågor ligger utanför föreningens syfte, enligt nuvarande stadgar, krävs en förändring av föreningens stadgar för att det ska vara möjligt. Styrelsen kommer ta upp frågan för hantering på kommande styrelsemöte och återkomma med information till föreningens medlemmar.

 

Ordföranden avslutade mötet

Bohus-Malmön 2017-07-22


Claes Brügge, ordförande                                             Karin von Pongrácz, sekreterare

Justeras:

Mats Rignell                                                               Anita Wallman

Nedan bilder från 2019 årsmötet

       

 

 

 

 

 

 

Välkommen till årsmöte i Föreningen Bohus-Malmön 2019

 

Måndag 22 juli kl 17.00

På Bohus-Malmöns Pensionat

 

Efter årsmötet kommer Tomas Kårberger, som är sommarboende på Malmön, att informera om Preem-raff.

Tomas är professor vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för fysisk resursteori med engagemang inom energi och miljö.

Ordinarie årsmötesförhandlingar enligt nedan.

Motioner lämnas till sekreteraren senast 17 juli.

 

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

3.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.      Fastställande av dagordning.

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.      Förslag till reviderade stadgar

10.  Fastställande av medlemsavgift.

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

12.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

a.       Hedersmedlemmar

b.      Stipendium föreningen Bohus-Malmön

13.  Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

14.  Val av valberedning

15.  Val av revisorer

16.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4

Hjärtligt välkomna / Styrelsen Föreningen Bohus-Malmön

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2018 – 31 maj 2019

 

Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Malmön i frågor som avser

 i första hand miljövård, kulturella- och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

 

Antal medlemmar

Föreningen har 563 medlemmar, varav 15 nya medlemmar tillkommit under verksamhetsåret.

 I början på juni var det 11 medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften, och 9 som avslutat sina medlemskap.

 

Styrelsens sammansättning

Claes Brügge                      Ordförande

Mats Rignell                       Vice ordförande

Karin von Pongrácz            Sekreterare

Bertil Pekkari                     Kassör

Carina Malmkvist               Klubbmästare

Conny Arnold                     Ledamot

Eva Westeman                    Ledamot

Mats Johansson                  Ledamot

Lars Kronström                  Ledamot

Ulrika Olsson                     Ledamot

Hans Wahlström                 Suppleant

Jan Brügge                          Adjungerad ledamot

 

 

Revisorer:                                                                    Valberedning

Anita Wallman                                                               Claes Brügge (sammankallade)

Kenneth Hagström                                                         Rune Karlsson

                                                                                       Gustav Wallin

 

Webbredaktör och redaktör för föreningens informationshäfte

Jan Brügge, som har gjort en mycket fin insats med årets informationshäfte och föreningens hemsida.

 

Styrelsemöten

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret:
1 juli 2018, 23 juli 2017, 18 augusti 2018, 16 december 2018, 21 april 2019.

 

 

 

 

 

Sammanfattning av föreningens aktiviteter under verksamhetsåret

Varje år får medlemmarna ett informationshäfte med sommarens aktiviteter, kontaktuppgifter till inrättningar, annonser och medlemsregister med adresser och telefonnummer.

 

Föreningen har en hemsida www.bohus-malmon.org med aktuell information och många foton. Under 2018 hade sidan haft cirka 18090 besök.

 

Varje år arrangerar och medverkar föreningen i olika aktiviteter.

Under verksamhetsåret har föreningen arrangerat många olika aktiviteter och glädjande nog fått en god respons genom ett högt deltagande, vilket framgår av tabellen nedan.

AKTIVITETER 2018-2019

ANTAL GÅNGER

DELTAGARE

Bibliotekstjänst måndagar

5

306

Sommarjympa

12

933

Städdag 2019-06-01

1

ca 100

Malmöngolfen

1

54

Malmönloppet

1

228

Musikafton

1

19

Årsmöte

1

50

Simskola 4 veckor

4

66

Botaniska vandringar

2

67

Svamputställning

Inställt på grund av torka

-

Svamputflykt

Inställt på grund av torka

-

Summa

28

1823

 

Baserat på medlemmarnas höga deltagande i de olika aktiviteterna tar styrelsen det som ett gott betyg för föreningens verksamhet.

 

Styrelsen tackar alla ledare och funktionärer för deras helhjärtade insatser; ingen nämnd och därmed ingen glömd.

 

Utöver de här aktiviteterna har styrelsen en kontinuerlig dialog både skriftligt och muntligt med Sotenäs Kommun om behov av förbättringar på ön.

 

Under mer än 15 år har föreningen skött underhåll av Kärleksstigen och för tre år sedan lades nytt grus på stigen. Varje år röjs för sly för att stigen inte ska växa igen.

Föreningen kommer att fortsätta underhålla Kärleksstigen vid bland annat den årliga städdagen.

 

Utegym

Sedan flera år har föreningen diskuterat en etablering av utegym på Bohus-Malmön.

Förra året togs frågan upp på årsmötet och styrelsen fick, utifrån den redovisning som gjordes, i uppdrag att driva vidare en etablering.

Föreningen har haft kontakt med kommunen som också godkänt och anvisat lämpliga platser.

 

Under året har styrelsen, med stor insats från bland annat Conny Arnold och Claes Brügge, arbetat med etablering av ett utegym.

Den plats som beslutats mest lämplig är vid parkeringen Kattesand, ca 50 m väster om vändplan.

 

 

Stipendium

Föreningen har delat ut ett stipendium om 5000 kr till Maja Kirsby.

Det gjordes i den 4 juli i Malmöns kyrka i samband med Musik i sommarkväll. Maja gör en stor insats på Malmön under hela året både i kyrkan och i prästgården.

Soppluncherna varje tisdag i Prästgården är mycket uppskattade. Hon driver också andra aktiviteter och möten som kommer många till del under hela året.

Maja gör stora insatser på ett varmt och inkluderande sätt trots att hon har tuffa utmaningar i vardagen med en man som är sjuk och delvis vårdas utanför hemmet.

Styrelsen vill därför uppmärksamma Maja för de fina gärningar hon gör för andra genom detta stipendium

 

Hedersmedlem

Styrelsen har utsett Terje Rehnström till hedersmedlem för sin insats som ordförande och kassör under åren 2001-2005 och sedan valberedningen fram till 2017.

 

Av föreningen mottagna medel och sponsring:

Utöver medlemsavgifter har föreningen mottagit sponsorbidrag för etablering av utegym från 58 företag, privatpersoner, organisationer samt Thordénstiftelsen.

Utöver de 100 000 kr som föreningen bidragit med har totalt 173 350 kr mottagits varav 60 000 kr från Thordénstiftelsen. Fler bidrag förväntas.

 

Bohus-Malmöns Pensionat sponsrar sedan många år städdagen med hamburgare och dryck. I år med förplägnad för drygt 100 deltagare. Det är mycket uppskattat!

 

Föreningen vill också tacka för bidrag från samtliga 23 annonsörer i föreningens informationshäfte.

 

Fartbegränsning i hamnen

Sommaren 2018 har föreningen upprättat fartbegränsningar i hamnen genom tre bojar med tillhörande skyltar.

 

Sponsring från föreningen:

Föreningen har bidragit med medel till följande ändamål:

·         Biblioteket för inköp av böcker:                                                   2622 kr

·         Midsommarfirandet i Folkets Park:                                               5000 kr

Totalt                                                                                             7622 kr

 

Planering inför kommande verksamhetsår

Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter om verksamheten inför kommande år och nästa sommar.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

(Antagna på konstituerande sammanträde 1961, reviderat 1971, 2010-07-19 och 2019-07-22)

 

§ 1 NAMN

Föreningens namn är FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

 

§ 2 SYFTE

Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Bohus-Malmön i frågor som avser i första hand

miljövård, kulturella och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem är i Föreningens syfte intresserad familj/person som erlagt på årsmötet fastställd medlemsavgift

 

§ 4 STYRELSEN

Föreningens styrelse skall bestå av tio ledamöter plus tre suppleanter

 

Årsmötet utser ordförande och fyra ledamöter jämna kalenderår och kassör och fyra ledamöter påföljande år.

 

Mandatperioden är två år för såväl ordförande som ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För beslut krävs att minst fyra styrelseledamöter är ense.

 

§ 5 FIRMATECKNING

Föreningen kan tecknas av ordförande (ordinarie och vice) och kassör var för sig för den löpande verksamheten.

 

§ 6 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret räknas från 1 juni t.o.m. 31 maj

 

§ 7 REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje verksamhetsår granskas av två revisorer.

Räkenskaperna skall vara avslutade för revision senast femton dagar före årsmötet.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska..

 

 

 

 

§ 8 HEDERSMEDLEM

Hedersmedlem kan föreslås av styrelsen eller av en enskild medlem och utses på årsmötet med majoritetsbeslut.

En hedersmedlem skall i hög grad som medlem verkat för föreningen och skall på ett synnerligen förtjänstfullt sätt ha gagnat föreningen och dess syfte.

Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid eller till dess vederbörande önskar utträde alternativt

 har medvetet agerat på sådant sätt som har skadat föreningen.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift eller någon entré- eller deltagaravgift på föreningens egna arrangemang.


 

§ 9 STIPENDIUM

Ett stipendium på maximalt 5 000 kr kan vid lämpliga tillfällen på förslag av styrelsen eller av en enskild medlem

utdelas som erkänsla till person verksam på Bohus-Malmön. Mottagaren av belöningen utses på årsmötet med majoritetsbeslut

Personen skall ha utfört behjärtansvärda eller mycket uppskattade insatser under flera år på Bohus-Malmön.

 

§ 10 ÅRSMÖTE

Årsmöte för Föreningen skall hållas på Bohus-Malmön under juli månad.

Kallelse utfärdas minst åtta dagar i förväg genom anslag på offentlig plats och Föreningens hemsida. På mötet skall följande ärenden förekomma:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

 

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

3.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.      Fastställande av dagordning.

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgift.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12.   

13.  Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

14.  Val av valberedning

15.  Val av revisorer

16.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4.

17.  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet

 

 

 

§ 11 EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE

Extra föreningssammanträde skall utlysas in den ordning som föreskrivs i § 10 antingen på initiativ av styrelsen

eller på gemensam framställan till styrelsen av minst 20 % av föreningsmedlemmar

 

§ 12 VALBEREDNINGEN - Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av föreningens ordförande och två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet för ett år.

 Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

§ 13 OMRÖSTNINGSREGEL

Vid årsmötet eller extra föreningssammanträde gäller den mening för vilken enkel majoritets vunnits. Undantag utgör vad stadgas i § 14 och § 15.

 

§ 14 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmöte. För dylikt beslut krävs 2/3 majoritet bland tillstädeskomna medlemmar

 

§ 15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Väcks förslag om Föreningens upplösning skall förslaget, åtföljt av styrelsens yttrande, hänskjutas till Föreningens nästa årsmöte eller extra årsmöte.

Därest förslaget ej biträdes på två av varandra följande årsmöten av de närvarande och tillika utgör minst 1/5 av Föreningens

 hela medlemstal vid senaste bokslut, är förslaget att anse som förfallet. Upplöses Föreningen, skall dess tillgångar överlämnas

till kommunen att användas för syften för vilka Föreningens verkat. 

 

Utfall 2016-2017

Utfall 2017-2018

Utfall 2018-2019

Budget 2018-2019

INTÄKTER

Medlemsavgifter

105 600

142 600

119 600

75 000

Drygt 200 har betalt medlemsavgift för 2019-06-01 -2020-05-31

Summa

105 600

142 600

119 600

75 000

RÖRELSEKOSTNADER

Sponsring:Kyrkan,Stallebrottet ,Bibliotek

-53 078

-15 775

-7 622

-36 000

Enbart sponsring av Folkets Park och bokinköp

Summa

-53 078

-15 775

-7 622

-36 000

Simskola, idrott,friskvård

UteGym

87 100

-25 000

Inga kostnader men bidrag och sponsring

Simskola

4 326

1 352

18 966

-13 000

Mycket bra försäljning av simmärken och fler deltagare

Jympa, golf

11 341

13 475

-5 048

12 000

Inköp av nya högtalare för drygt 16 000 kr

Summa

15 667

14 827

101 018

-26 000

Arrangemang för allmänheten

Städdag

-2 282

-4 005

0

-4 000

Städdagen inföll 2019-06-01

Informationshäftet

-16 440

-44 714

-5 562

-18 550

Lägre tryckkostnader och intäkter för annonser förra året

Administration

-21 504

-30 723

-43 469

-31 800

Ny skylt efter skada

7800

Summa

-40 226

-79 442

-49 031

-54 350

Skylt majbrasa, bojar

5574

13374

Andra kostnader

Försäkringar

-850

-860

-874

-900

Hemsida, reklam

-1 852

-1 820

-5 277

-2 000

Inkluderar ny skylt för 3 700

Summa

-2 702

-2 680

-6 151

-2900

SUMMA KOSTNADER

-80 339

-83 069

38 214

-119 250

ÅRETS RESULTAT

25 261

59 531

157 814

-44 250

BALANSRÄKNING

Ingående balans

174 493

199 754

259 285

259 285

Utgående balans

199 754

259 285

417 099

215 035

2019-06-01 Bertil Pekkari

 

Skälen till den stora differensen 202 064 kr för resultatet är följande

 

 

Sponsring av och bidrag till YteGym

87 100

 

Inga kostander för UteGym

25 000

 

Tidigt betalade medlemsavgifter

44 600

 

Lägre sponsorkostnader

28 000

 

Simskolan

32 000

 

Inköp av högtalare

-16 000

 

Lägre kostnad för infohäftet

13 000

 

Skylter/administration

-13 400

 

Övrigt

1 764

 

202 064

 

 

2019-06-01 Bertil Pekkari

 

 

Utfall 2016-2017

Utfall 2017-2018

Utfall 2018-2019

Budget 2019-2020

INTÄKTER

Medlemsavgifter

105 600

142 600

119 600

110 000

Summa

105 600

142 600

119 600

110 000

RÖRELSEKOSTNADER

Sponsring:Kyrkan,Stallebrottet ,Bibliotek

-53 078

-15 775

-7 622

-8 000

Summa

-53 078

-15 775

-7 622

-8 000

Simskola, idrott,friskvård

UteGym

87 100

-87 100

Simskola

4 326

1 352

18 966

-5 000

Jympa, golf

11 341

13 475

-5 048

14 000

Summa

15 667

14 827

101 018

-78 100

Arrangemang för allmänheten

Städdag

-2 282

-4 005

0

-11 000

Informationshäftet

-16 440

-44 714

-5 562

-11 000

Administration

-21 504

-30 723

-43 469

-20 300

Summa

-40 226

-79 442

-49 031

-42 300

Andra kostnader

Försäkringar

-850

-860

-874

-900

Hemsida, reklam

-1 852

-1 820

-5 277

-21 800

Summa

-2 702

-2 680

-6 151

-22700

SUMMA KOSTNADER

-80 339

-83 069

38 214

-151 100

ÅRETS RESULTAT

25 261

59 531

157 814

-41 100

BALANSRÄKNING

Ingående balans

174 493

199 754

259 285

417 099

Utgående balans

199 754

259 285

417 099

375 999

19.07.07 Bertil Pekkari

 

__-_-----------------------------______---------

2018

Lugnt årsmöte

Det var ett 40-tal närvarande vid mötet, som genomfördes med få kommentarer och frågor. Det var endast styrelsens förslag om komplettering av föreningens stadgar

som det restes flera relevanta kommentarer och ifrågasättande. Det hela slutade med att styrelsen valde att återkomma nästa årsmöte med ett reviderat förslag efter

konsultation med Bengt Carlsson, som hade flera synpunkter.

Årsmötet beslutade att en suppleant kunde väljas vid sittande mötet. Styrelsen önskar i framtiden kunna utse 3 suppleanter eftersom det är ibland svårt att tillräckligt

många närvarande vid styrelsemötena

Föreningens ekonomi är god och budgeten för 2018-2019 godkändes efter att årsmötet accepterat oförändrad medlemsavgift på 200 kr per år.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret efter revisorernas rekommendation.

Valberedningens förslag godkändes:

·       Omval av ordförande Claes Brügge samt ledamöterna Mats Rignell, Conny Arnold och Eva Westeman.

·       Nyval av Ulrika Olsson som ersättare för Elisabet Jelf, som avböjt omval.

·       Hans Wahlström som suppleant

·       Jan Brügge som adjungerad ledamot med tanke på att Jan tar över ansvaret för produktion av föreningens Informationshäfte

Årsmötet tackade av Elisabet Jelf, som varit suttit i styrelsen under åren 2012-2018.

Sammanfattat av Bertil Pekkari.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokoll årsmöte 2018 i Föreningen Bohus-Malmön

 

Måndag 23 juli kl 17.00 på Bohus-Malmöns Pensionat

Föreningens ordförande Claes Brügge hälsade alla välkomna!

 

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Claes valdes som ordförande för mötet.

Karin valdes som sekreterare.

 

2.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

Ingrid Almén och Bengt Carlsson valdes som protokolljusterare och rösträknare.

 

3.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet har utlysts på rätt sätt.

 

4.      Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

Övriga frågor:

 • Klippning av fotbollsplanen.
 • Brandsäkerheten.

 

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Karin (sekreterare) sammanfattade föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

 

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Bertil (kassör) sammanfattade årets förvaltningsberättelse. Föreningen har ett överskott för verksamhetsåret om 59 531 kr.

 Bertil redovisade de kommentarer som hör till verksamhetsåret och bakgrunden till dem. Föreningen har ca 250 000 kr i likvida medel.

 

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Föreningens revisor Kenneth Hagström sammanfattade genomgången av styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017-06-01 – 2018-05-31.

Revisorerna har fått tillgång till den informationen som krävts för revisionen. Redovisning har skötts enligt god redovisningssed.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

9.      Förslag till reviderade stadgar

Bertil redovisade förslag till reviderade stadgar.

 

Stämman, genom Bengt Carlsson, lyfte fram ett antal frågor och behov av förtydliganden relaterade till förslag till förändringar avseende.

 

§3 – Förtydligande vad som avses med familj/person.

§4 – Styrelse med komplettering av max tre suppleanter.

§7 – Revision. Utveckling av vad som förväntas inför revision.

 

Årsmötet beslutade att återremittera förslaget till reviderade stadgar utifrån de synpunkter som framfördes.

Styrelsen får i uppdrag att konsultera Bengt och återkomma med ett nytt förslag inför nästa årsmöte.            

Årsmötet godkände att föreningen kan välja in en suppleant i styrelsen.

 

10.  Fastställande av medlemsavgift.

 

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr/år (oförändrad).

 

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

Bertil redovisade förslag till budget för 2018-2019.

Conny Arnold informerade om planen kring första steget i satsningen avseende utegymMalmön och vad som krävs för att få beslut.

I budgeten ingår en post om 25 000 kr för det första steget.

 

12.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

Inga propositioner från styrelsen eller motioner från medlemmarna har inkommit till årsmötet.

 

13.  Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

 

Valberedningen föreslog:

 

·         Omval av ordförande Claes Brügge samt ledamöterna Mats Rignell, Conny Arnold och Eva Westeman.

·         Nyval av Ulrika Olsson som ersättare för Elisabet Jelf, som avböjt omval.

Vidare föreslogs Hans Wahlström som suppleant samt Jan Brügge som adjungerad ledamot

Förslaget godkändes av årsmötet.

Årsmötet tackade av Elisabet Jelf, som varit suttit i styrelsen under åren 2012-2018.

 

14.  Val av valberedning

Årsmötet beslutade att valberedningen även nästa år utgörs av ordförande Claes Brügge med stöd från Rune Karlsson och Gustav Wallin.

 

15.  Val av revisorer

Anita Wallman och Kenneth Hagström föreslogs omvalda. Godkändes. 

 

16.  Övriga frågor:

 

Kommunen ansvarar för klippning av fotbollsplanen.

Vid brand ska man ringa 112.

Det råder bevattnings- och eldningsförbud i Sotenäs Kommun och information om detta finns på kommunens hemsida.

 

Ordföranden avslutade mötet

Bohus-Malmön 2018-07-23
Claes Brügge, ordförande  Karin von Pongrácz, sekreterare
Justeras:                                                                         

Bengt Carlsson Ingrid Almén

 

Bilder Jan Brügge och Bertil Pekkari:  

Elisabet Jelf avtackas 23 juli, protokoll kommer ……

…………………………………………………………………………………………………..

ett

två

tre

fyra

fem

sex

sju

---------------------------------------------------------------------------

2017

PROTOKOLL ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN DEN 17 JULI  2017

PÅ BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT

Ordförande Claes Brügge hälsade välkommen

1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst

Mötet befanns behörigt utlyst.

2. Val av mötesordförande

Till mötets ordförande valdes Claes Brügge

3. Val av mötessekreterare

Till sekreterare valdes Göran Bergqvist

4. Val av justeringsmän

Till justeringspersoner valdes Lennart Odersjö och Ulla Jönsson

5. Års- och revisionsberättelse för föregående år

Verksamhetsberättelse och tillhörande resultat och balansräkning fanns upp-

tryckta i ett antal exemplar och har dessutom legat utlagd på hemsidan.

Göran Bergqvist, sekreterare, föredrog de viktigaste punkterna i verksamhets-

berättelsen och Bertil Pekkari, kassör, redogjorde för det ekonomiska läget och

förklarade vad som ligger bakom föreslagen budget.

Kenneth Hagström, revisor, föredrog revisionsberättelsen och tillsammans med revisor

Anita Wallman föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.

Kassören Bertil Pekkari föreslog oförändrad årsavgift, 200- per familj. Antogs.

8. Budget 2017 – 2018.

Kassörens förslag för plan och budget kommande verksamhetsår antogs.

9. Val av ledamöter för styrelsen enligt §4 i stadgarna.

Terje Rehnström förde valberedningens talan.

Omval av Bertil Pekkari, Karin von Pongrácz, Carina Malmkvist och Mats Johansson.

Göran Bergqvist avböjer omval.

Lars Kronström föreslagen till ny ledamot.

Årsmötet antog förslaget

10. Val av revisorer.

Anita Wallman och Kenneth Hagström föreslogs omvalda. Valda

11. Val av valberedning.

Terje Rehnström och Lars Legardt avböjer omval.

Föreslås att ordföranden från och med idag alltid ingår i valberedningen.

Vidare föreslås Rune Karlsson och Gustav Wallin till valberedning.

Årsmötet bifaller förslaget om ordförande  och väljer ovan nämnda att ingå

i valberedningen.

12. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit

13. Övriga frågor.

Framfördes att det är dåligt underhåll av kommunens toalett i anslutning till minigolfen

Klagomålen är många på defekter i vårt vägnät efter fiberdragningen. Skyfallet

som kom gjorde inte saken bättre. Föreslås skrivelse från föreningen till Telia.

Behov av rensning av diken blev uppenbart i samband med skyfallet. Kommunen

tillskrives lämpligen.

Skador på kyrkogården som följd av skyfallet. Södra Sotenäs församling kontaktas

Påpekades att platser finns kvar på kurserna i Hjärt-lungräddning

Som informationspunkt togs också upp Preemraffs utvidgade verksamhet i Lysekil.

Ordf. påpekade att vi måste lita på att berörda myndigheter, främst då Länstyrelsen

och Naturvårdsverket sköter sitt jobb.För att medlemmarna skall få möjlighet att följa

utvecklingen av Preemraffs-projektet har styrelsen beslutat att på föreningens hemsida

införa länkar till nyheter om projektet.

Framfördes önskemål om fasta akterfästen i gamla hamnens gästhamn.

Göran Bergqvist, som fungerat som sekreterare under 8 år och som avböjt omval, avtackades av

klubbmästare Carina Malmkvist tillsammans med ordförande Claes Brügge för ett grannlaga,

engagerad och uppskattad insats.

Bägge ledamöterna i valberedningen, Lars Legardt, som ej var närvarande, och Terje Rehnström

avtackades likaså av klubbmästaren och ordföranden för ett mångårigt och klokt arbete i

valberedningen.

Ordföranden avslutade mötet

Bohus-Malmön 2017-07-18

Claes Brügge, ordförande     Göran Bergqvist, sekreterare

Justeras:  Lennart Odersjö Ulla Jönsson

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2016 – 31 maj 2017

 

          Antal medlemmar

          FBM har idag 546 betalande medlemmar, varav 21 nya medlemmar tillkommit

          Bara en medlem har inte betalat medan 5 har begärt utträde.

          Styrelsens sammansättning

          Claes Brügge                            ordförande

          Mats Rignell                             vice ordförande

         Göran Bergqvist                        sekreterare
Bertil Pekkari                            kassör
Carina Malmkvist                     klubbmästare
Conny Arnold                           ledamot
Eva Westeman                          ledamot
Elisabet Jelf                              ledamot
Karin von Pongrácz                  ledamot
Mats Johansson                       ledamot

Revisorer:                               Valberedning:

Anita Wallman                         Terje Rehnström
Kenneth Hagström                  Lars Legardt

Webbredaktör:
Jan Brügge

Styrelsemöten

Inom verksamhetsåret som alltså är 1 juni 2016 – 31 maj 2017 har styrelsen för  

 Föreningen Bohus-Malmön haft 5 protokollförda möten.
26 juni 2016, 18 juli 2016, 13 augusti 2016, 16 april 2017 och 27 maj 2017.
Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på

Malmön i frågor som avser i första hand miljövård,

kulturella- och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.


        Varje år arrangerar och medverkar Föreningen i olika aktiviteter

      
- Anslagit medel till biblioteket för inköp av böcker för drygt 4000 kr
- Sommarjympa i Folkets Park med Helene Stenmark Tullberg, Karl-Axel
  Sköld och Hanna Ferm. Sammanlagt deltar 50-90 personer vid varje pass.
  Totalt betalades 822 deltagaravgifter sommaren 2016.
- Botaniska vandringar under ledning av Bo Hansson. Antalet deltagare i årets
  tre vandringar var totalt 98.
- Simskola med 50-80 deltagare. Sommaren 2016 hade vi 80 elever.
- Städdag på ön med 100-200 deltagare. Årets städdag samlade 150 personer
- Malmönloppet med 247 deltagare 2016 jämfört med 293 deltagare 2015
  under Mats Rignells ledning
- Malmöngolfen, med rekordantal deltagare 62
- Midsommar i parken,  som föreningen sponsrar med 5000 kr
- Svamputställning vid Coop Nära samlade många intresserade med frågor
  och kommentarer till svampexperten C-M Bratt
- 13 personer deltog i en heldagsutflykt med svampplockning under ledning 
  av C-M Bratt
- Musikafton med klassisk musik med C-M Bratt onsdagen den 27 juli, denna
  gång på Malmöns Pensionat.
- Studiebesök. Sommaren 2016 till Ävja Stenhuggeri. Jan-Olof Malmkvist
  höll i detta intressanta besök med 9 deltagare
- Dessutom har föreningen genom en generös donation av Malmöns Konst
  gård fått möjlighet att auktionera ut två konstverk sommaren 2015 och ett
  sommaren 2016. Auktionerna bidrog sammanlagt till 9000 kr för de tre
  tavlorna.

- Under sommaren skall en kurs om Hjärt & lungräddning arrangeras. En
  sådan genomfördes sommaren 2015 med många deltagare, 53.
- Föreningen har sponsrat Hembygdsföreningen med 30.000 kr för underhåll
  av Smedjan och Hembygdsmuséet.
- Föreningen har också sponsrat en sommarkonsert i Malmöns kyrka med
  15.000 kr

Medlemmarna erhåller dessutom varje år ett Informationshäfte med sommarens aktiviteter, kontaktuppgifter till inrättningar, annonser och medlemsregister med adresser och telefonnummer. Föreningen har vidare en kraftfullhemsida,
www.bohus-malmon.org med trevlig information och många foton. Vi hade under året 19.850 besök


 

-----------------------------------------------------------------

 

Budget 2017-2018 och utfall 2016 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFALL

UTFALL

UTFALL

BUDGET

 

 

 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

100 350

111 200

105 600

108 000

540 betalande medlemmar

 

SUMMA

100 350

111 200

105 600

108 000

 

Sponsring

2017-2018

 

 

 

 

 

 

Bibliotek

-3 500

KOSTNADER

 

 

 

 

 

Stallebrottet *

-20 000

Sponsring, Stallebrottet, Kyrkan, Bibliotek

-42 929

-19 178

-53 078

-26 000

 

Midsommar

-5 000

SUMMA

-42 929

-19 178

-53 078

-26 000

 

Gåvor

2 500

 

 

 

 

 

 

SUMMA

-26 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Simskola, idrott, friskvård

 

 

 

 

 

Simskola

2017-2018

Simskola

-1 278

-18 144

4 326

-14 000

 

2 Simlärare plus assistent

-40 000

Idrott, friskvård

-3 282

16 098

11 341

12 000

 

60 Deltagare á 500 kr *

30 000

SUMMA

-4 560

-2 046

15 667

-2 000

 

Materialkostnader, målning simstuga

-6 000

 

 

 

 

 

 

Sponsring hopptorn

2000

Arrangemang för allmänheten

 

 

 

 

 

SUMMA

-14 000

Städdag

 

-6 949

-2 282

-3500

 

 

 

Informationshäftet

-15 466

-12 926

-16 440

-22 000

 

Informationshäfte

2017-2018

Administration

-18 354

-16 554

-21 504

-32 600

 

Tryckning

-35 000

SUMMA

-33 820

-36 429

-40 226

-58 100

 

Porto

-8 000

 

 

 

 

 

 

Annonsförsäljning

21 000

Andra kostnader

 

 

 

 

 

SUMMA

-22 000

Försäkringar

-831

-846

-850

-900

 

 

 

Hemsida

-1 700

-1 700

-1 852

-2 000

 

Administration

 

SUMMA

-2531

-2546

-2702

-2900

 

Plusgiro

-3 000

 

 

 

 

 

 

Kontorsutensilier

-3 000

SUMMA KOSTNADER

-83 840

-60 199

-80 339

-89 000

 

Frimärken

-2 100

 

 

 

 

 

 

Presenter

-3 000

ÅRETS RESULTAT

16 510

51 001

25 261

19 000

 

Hyra Prästgård

-3 500

 

 

 

 

 

 

Räkfest

-8 000

BALANSRÄKNING

 

 

 

 

 

Kärleksstigen

-10 000

Ingående balans

106 981

123 491

174 492

199 753

 

Summa

-32 600

Utgående balans

123 491

174 492

199 753

218 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07.09 Bertil Pekkari

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

2016
PROTOKOLL ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN DEN 18 JULI  2016
PÅ BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT


Ordförande Claes Brügge hälsade välkommen

1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
    Mötet befanns behörigt utlyst.

2. Val av mötesordförande
    Till mötets ordförande valdes Claes Brügge

3. Val av mötessekreterare
    Till sekreterare valdes Göran Bergqvist

4. Val av justeringsmän
    Till justeringspersoner valdes Bengt Henningsson och Bengt Wallin

5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
    Verksamhetsberättelse och tillhörande resultat och balansräkning fanns upp-
     tryckta i ett antal exemplar och visades också med projektor
     Bertil Pekkari, kassör, redogjorde för det ekonomiska läget och förklarade vad som ligger 
     bakom budgetavvikelse och föreslagen budget.
    Kenneth Hagström, revisor, föredrog revisionsberättelsen och tillsammans med revisor
    Anita Wallman föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  året.

7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
   
Kassören Bertil Pekkari föreslog oförändrad årsavgift, 200- per familj. Antogs.

8. Budget 2016 – 2017.
    Kassörens förslag för plan och budget kommande verksamhetsår antogs
            
    
9. Val av ledamöter för styrelsen enligt §4 i stadgarna.
    Terje Rehnström förde valberedningens talan.
    Omval av Claes Brügge, Mats Rignell, Conny Arnold, Eva Westeman och Elisabet Jelf
    föreslogs. Årsmötet antog förslaget.
  
10. Val av revisorer.
      Anita Wallman och Kenneth Hagström föreslogs omvalda. Valda

11. Val av valberedning.
     Terje Rehnström och Lars Legardt föreslogs av styrelse och stämma. Valda.
   
 12. Inkomna motioner.
     Inga nya motioner inkommit.

13. Övriga frågor.
   

     Önskemål framkom att styrelsen skall framföra till kommunen att ett klarläggande
     av regler beträffande långtidsparkeringen ovanför Klippan är angeläget.
     Lekparken som är granne med minigolfen är i behov av upprustning.
     Vidare påpekades bristfälligheter i skyltningen av fartgränser på Stallen
     Dåligt städat (av kommunen) på stranden vid handikappbadet påpekades
     Många rådjur på vägarna mot Draget, önskan om mer avskjutning
     Fiberfrågan uppe. Vi avvaktar information från Telia
     Bertil slog ett slag för Bo Hanssons botaniska vandringar. Idag en gång
     kvar denna säsong
     Ordförande berättade om röjning av led till Porsholmarna
     Peter Rasmusson kommer kommande måndag hålla 2 kurser i hjärt-lungräddning
     Info kommer per mail. 2 x 10 deltagare, först till kvarn…
     Tavelauktion. Konstverket är till beskådande i Coop Klippans fönster.
     Bud senast 13 augusti

Ordföranden avslutade mötet

Bohus-Malmön 2016-07-18

    


…………………………………….               ……………………………………………
   Claes Brügge, ordförande                                Göran Bergqvist, sekreterare


Justeras:

…………………………………….                ……………………………………………
       Bengt Henningsson                                                                      Bengt Wallin----------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2015

 

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN DEN 20 JULI  2015

PÅ BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT


Ordförande Claes Brügge hälsade välkommen

1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
    Mötet befanns behörigt utlyst.

2. Val av mötesordförande
    Till mötets ordförande valdes Claes Brügge

3. Val av mötessekreterare
    Till sekreterare valdes Göran Bergqvist

4. Val av justeringsmän
    Till justeringspersoner valdes Stig Holmelin och Jan Wallman

5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
    Verksamhetsberättelse och tillhörande resultat och balansräkning fanns upp-
     tryckta till alla som så önskade.
     Bertil Pekkari, kassör, redogjorde för det ekonomiska läget och förklarade vad som ligger bakom
     föreslagen budget.
    Kenneth Hagström, revisor, föredrog revisionsberättelsen och tillsammans med revisor
    Anita Wallman föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
   
Kassören Bertil Pekkari föreslog oförändrad årsavgift, 200- per familj. Antogs.

8. Budget 2015 – 2016.
    Kassörens förslag för plan och budget kommande verksamhetsår antogs
                
9. Val av ledamöter för styrelsen enligt §4 i stadgarna.
    Terje Rehnström förde valberedningens talan.

   Omval av Göran Bergqvist, Bertil Pekkari och Carina Malmkvist föreslås.
   Elisabeth Holmelin och Laila Thordén avböjer omval.
   Förslag till nya ledamöter: Karin von Pongrácz och Mats Johansson.
   Valnämndens förslag framlades i sin helhet. Årsmötet antog förslaget.
  
10. Val av revisorer.
    Anita Wallman och Kenneth Hagström föreslås omvalda. Valda

11.Val av valberedning.
     Terje Rehnström och Lars Legardt föreslås av styrelse och stämma. Valda.
   
 12. Inkomna motioner.
     Inga nya motioner inkommit.

13. Övriga frågor.
   
Fredagen den 7 augusti. Besök på Premraff. Carina Malmkvist håller i detta.
    Deltagande i utflykten skall anmälas till Carina senast onsdag i samma vecka
    med fullständigt  personnummer. Detta är ett villkor från företaget, av säkerhetsskäl
    vill man veta vilka som är besökare.
    Samling för avfärd kl.14.15. Samåkning rekommenderas. Utgångspunkt vid Klippan.
    Mats om hjärtstartare. Kommer att ordnas kurs i användning av hjärtstartare. En
    apparat skall anskaffas för att placeras på Pensionatet. Mer om kurserna kommer
    att anslås och skickas ut. Kursdeltagande skall vara gratis.
    Mats tog också upp att ett påpekande om att en dålig badtrappa under förra årets
    årsmöte inte tagits upp i protokollet. Han bad om ursäkt för detta, men påpekade
    att kritiken mot trappan hade framförts till kommunen.
    Från auditoriet framfördes mer kritik på badplatsers utformning. Mats påpekade att
    den rätta vägen var att framföra kritiken till kommunen genom att skicka in mail till
    sotenas.se <http://sotenas.se/>  eller skicka in ett brev. Föreningen får inte själv göra åtgärder på badplatserna.
    Ordföranden kunde framföra att han nyligen varit i samtal med Ann-Marie Erlandsson,
    ansvarig kommuntjänsteman om bland annat  badplatser. Även Daniel Jarnrot, som är
    utförare av förbättringar var med i denna diskussion.
    Kommunen menar att standarden på nämnd badplats är ok.
    Kommunen ansvarar för 50-talet badplatser och Bohus-Malmön är inte enda platsen
    med önskemål.
    Som påpekats tidigare, om man har kritik  eller synpunkter, skicka mail eller skriv brev.
    Mailadressen är http://web.telia.com/~u52318367/info@sotenas.se   Att söka på sotenas.se <http://sotenas.se/>  är också en framkomlig väg.
    Åke Carlsson tog upp den motion han skickade för 2 år sedan som egentligen var för
    kännedom om vad han hade skickat in till kommunen om önskemål om åtgärder kring
    handikappbadet.
    Mats kunde då berätta att dessa önskade åtgärder hade blivit lagda till vår lista
    till kommunen för önskade åtgärder.
    Från auditoriet lyftes frågan om det borde finns en handikapptoalett i närheten av
    handikappbadet.
    Enligt Mats kan kommunen tillskrivas. Frågan var den skall placeras
    är naturligtvis nästa fråga. Det får väl bli i det befintliga huset, alternativt får ett
    nytt hus byggas i dess anslutning.
    Så hade Jan Wetterberg ett yrkande: Han ville ha infört i protokollet årsmötets
    stora tack till styrelsen och funktionärer  i Föreningen Bohus-Malmön.
    Ordf. tackade för de vackra orden, lovade att de skulle komma in i protokollet.
    Sven Lidbeck berättade att han sammanställer Dragets historia. (dragetshistoria.se <http://dragetshistoria.se/> )
    Han efterlyste material och information liksom bilder
    Mats efterlyste funktionärer till Malmönloppet. Kan inte bli för många.
    Ordföranden berörde vår lyckade städdag. Någon slog ett slag för föreställningen
    Stallebrottet. Ja det händer en hel del på ön.
    Elisabet Jelf berättade om tavlorna som Malmöns konstgård donerat till föreningen
    som det är möjligt att lägga in anbud på.
    Göran Bergqvist berättade om kommande musikafton med C-M Bratt som kommer
    att äga rum på Pensionatet. Har tidigare år ägt rum i Prästgården. Fri entré
    och gratis fika.
    Elisabet Jelf om Botaniska vandringar med Bo Hansson. 27 deltagare första
    gången och 41 påföljande. En gång till återstår denna säsong.
    Så avtackning av Elisabeth Holmelin efter 15 år i föreningens tjänst och Laila
    Thordén också med många år i föreningens styrelse.
    Sedan satte ordf. punkt för dagens möte.

   Claes Brügge, ordförande                                Göran Bergqvist, sekreterare

Justeras. Stig Holmelin och Jan Wallman

___________________________________________________________________

Välkomna till årsmötet 2015

På Bohus-Malmöns pensionat kl. 17.00 Måndagen den 20 juli 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2014 – 31 maj 2015 

 Antal medlemmar
 FBM har idag 515 betalande medlemmar, varav 24 nya medlemmar tillkommit
 Samtidigt har vi 6 medlemmar, som inte betalat medlemsavgiften för 2014 /2015
 och 6 familjer som begärt utträde.

 Styrelsens sammansättning
 Claes Brügge                               ordförande
 Mats Rignell                                 vice ordförande
 Göran Bergqvist                          sekreterare
 Bertil Pekkari                               kassör
 Elisabeth Holmelin                      klubbmästare
 Carina Malmkvist                        klubbmästare
 Conny Arnold                               ledamot
 Laila Thordén                              ledamot
 Eva Westeman                           ledamot
 Elisabet Jelf                                 ledamot

Revisorer:Anita
Wallman, Kenneth Hagström
Valberedning:Terje Rehnström, Lars Legardt
Webbredaktör:Jan
Brügge

Styrelsemöten
Inom verksamhetsåret som alltså är 1 juni 2014 – 31 maj 2015 har styrelsen för   

Föreningen Bohus-Malmön haft 4 protokollförda möten.
22 juni 2014, 21 juli 2014, 9 aug 2014 och 5 april 2015

Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Malmön

i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella- och idrottsliga aktiviteter

samt sällskaplig samvaro

·         Föreningen sponsrade projekt Stallebrottet med 20 000 kr

Föreningen har i flera samarbeten med Sotenäs Kommun under de senaste åren bland annat

·         Förbättringar kring simskolan

·         Ny sviktbräda på badplatsen i samarbete med kommunen. Mats Rignell  från föreningen.

·         Årlig upprensning och förbättring längs Kärleksstigen

·         Anslagit medel till inköp av böcker

Varje år arrangerar Föreningen

·         Sommarjympa i Folkets Park med Helen Stenmark Tullberg och Karl-Axel Sköld som ledare

·         för sina respektive pass. Blev en succé förra året med totalt 224 deltagare.

·         Botaniska vandringar under ledning av Bo Hansson. Antalet deltagare i årets två första

             vandringar har överträffat alla förväntningar.

·         Simskolan med 50-80 deltagare. Förra årets fina sommar resulterade i ett rekord med

       85 betalande deltagare.

·         Städdag på ön med 100-200 deltagare. Årets städdag samlade 160 personer.

·         Malmönloppet med 224 deltagare 2013 jämfört med 175 deltagare 2014. I år 22 juli.        

             Mats Rignell ansvarig.

·         Malmöngolfen med 60-talet deltagare.

·         Midsommar i Folkets Park, som föreningen sponsrar.

·         Svamputställning vid Klippan med svampexperten C-M Bratt som värd.

·         Svampplockning under ledning av C-M Bratt. Förra årets svampaktiviteter fick tyvärr inställas

       på grund av torka.

·         Musikafton med klassisk musik med C-M Bratt den 30 juli, denna gång på Malmöns Pensionat.

 

              I år 2015 dessutom

·         Studiebesök på Preemraff den 7 augusti. Carina Malmkvist håller i detta.

 

Medlemmarna erhåller dessutom varje år ett Informationshäfte med sommarens aktiviteter,

kontaktuppgifter till inrättningar, annonser och medlemsregister med adresser och telefonnummer.

 

Föreningen har vidare en kraftfull hemsida http://www.bohus-malmon.org/  med trevlig information och många foton.

Vi hade under året drygt 11 000 besök på den eller 130 % fler än året innan.


2014

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--

 

Årsmötesprotokoll 2014

 

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN DEN 21 JULI  2014 PÅ
BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT

Ordförande Claes Brügge hälsade välkommen

1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
    Mötet befanns behörigt utlyst.

2. Val av mötesordförande
    Till mötets ordförande valdes Claes Brügge

3. Val av mötessekreterare
    Till sekreterare valdes Göran Bergqvist

4. Val av justeringsmän
    Till justeringspersoner valdes Ulla Jönsson och Jan Wallman.

5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
    Verksamhetsberättelse och tillhörande resultat och balansräkning fanns upp-
     tryckta till alla som så önskade.
     Bertil Pekkari, kassör, redogjorde för det ekonomiska läget och förklarade vad som ligger bakom
     föreslagen budget.
    Kenneth Hagström, revisor, föredrog revisionsberättelsen och tillsammans med revisor
    Anita Wallman föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
   
Kassören Bertil Pekkari föreslog oförändrad årsavgift, 200- per familj. Antogs.

8. Budget 2014 – 2015.
    Kassörens förslag för plan och budget kommande verksamhetsår antogs
            
    
9. Val av ledamöter för styrelsen enligt §4 i stadgarna.
    Terje Rehnström förde valberedningens talan.

   Omval av Claes Brügge, Mats Rignell, Conny Arnold, Eva Westeman
   och Elisabet Jelf förelås. Valda

10. Val av revisorer.
    Anita Wallman och Kenneth Hagström föreslås omvalda. Valda

11.Val av valberedning.
    Avsägelse föreligger från Lars Örn. Lars Legardt föreslagen.
    Terje Rehnström och Lars Legardt föreslås av styrelse och stämma. Valda.

   
 12. Inkomna motioner.
     Inga nya motioner inkommit.
     Ordf. tar upp frågan om Porsholmens tillgänglighet. Inga medel från kommunen
     aktuella i dagsläget med budgetstopp för dylika projekt.

13. Övriga frågor.

     Föreslås en upprustning av lekplatsen som gränsar till minigolfen. Att ta upp nästa säsong.

     Sommargympa med Helene Tullberg Stenmark har blivit en succé. Vi ser gärna en
     upprepning nästa säsong.

Claes Brügge, ordförande      Göran Bergqvist, sekreterare

Ulla Jönsson, justerare           Jan Wallman, justerare

---------

Tillägg till årsmötesprotokoll 2014-07-21.

Det har inkommit klagomål på att årsmötesprotokollet utelämnat en informationspunkt.
Vid fjolårets möte hade motion inkommit från Åke Carlsson om uppfräschning av området
kring handikappbadet. Ordförande har pratat med ”kommunen” bland annat om denna sak.
Vid årets möte framställdes en mer allmän information utmynnande i att kommunen för
närvarande inte har pengamedel till olika projekt. Handikappbadet och därmed den av
Åke Carlsson privat drivna caférörelsen blir möjligen lidande. Dock har inte Föreningen
Bohus-Malmön för avsikt att hålla de olika badplatserna i rätt skick.

Skulle under innevarande verksamhetsår den ekonomiska situationen för kommunen ändra sig positivt,

ser styrelsen i Föreningen Bohus-Malmön det som sin uppgift hjälpa till
att påverka fördelningen av medel och resurser till olika projekt på ön.


Claes Brügge, ordförande                        Göran Bergqvist, sekreterare

-----------------

 

Resultaträkning Föreningen Bohus-Malmön

 

 

 

 

 

Text

UTFALL

UTFALL

UTFALL

BUDGET

Anmärkning

 

 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

Sponsorintäkter T-shirt

0

2 100

0

0

 

 

Medlemsavgifter

74 800

96 600

102 500

97 000

500 medlemmar

 

SUMMA

74 800

98 700

102 500

97 000

 

 

 

 

 

 

 

Musik i kyrkan                    10 0000

 

KOSTNADER

 

 

 

 

Hjärtstartare                          4 000

 

Sponsring  städdag, bibliotek

-17 806

-7 000

-24903

-24 000

Midsommar                            5 000                           

Information,hemsida, marknad

-4 050

0

0

0

Bibliotek                                  2 000

 

SUMMA

-21 856

-7 000

-24 903

-24 000

Städdag                                    2 000

 

 

 

 

 

 

Material röda stigen           1 000

 

Simskola, idrott, friskvård

 

 

 

 

 

 

Simskola

-12 656

-9 588

-8 257

-18 000

2 simlärare, simlärarutbildning 8 000

Idrott, friskvård

2 344

3 849

5 907

6 000

75 simelever á 450 kr = 33 750, simlärare 42 000 , övrigt 2000

SUMMA

-10 312

-5 739

-2 350

-12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangemang för allmänheten

 

 

 

 

 

 

Barnens dagar

-15 000

-10 750

0

0

 

 

Informationshäftet

-16 519

-20 240

-11604

-16 000

Inkl.häfte, frankering,kuvert

 

Administration

-12 343

-17 557

-17276

-17 000

 

 

Årsmötet

-1 050

-1 498

-1074

-1 500

 

 

SUMMA

-44 912

-50 045

-29 954

-34 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra kostnader

 

 

 

 

 

 

Försäkringar

-623

-825

-831

-900

 

 

Jubileum 50 år

-8 000

0

 

0

 

 

Hemsida

 

-1 900

-1600

-2 000

 

 

Sviktbräda längre

 

 

 

-20 000

 

 

SUMMA

-8 623

-2 725

-2 431

-22 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA KOSTNADER

-85 703

-65 509

-59 638

-93 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

-10 903

33 192

42 862

3 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"BALANSRÄKNING"

 

 

 

 

 

 

Ingående balans

41 830

30 927

64 119

106 981

 

 

Utgående balans

30 927

64 119

106 981

110 581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07.10 Bertil Pekkari

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2013 – 31 maj 2014

 

          Antal medlemmar

          FBM har idag 499 betalande medlemmar, varav 19 nya medlemmar tillkommit

          Samtidigt har vi 5 medlemmar, som inte betalat medlemsavgiften för 2013 /2014
och inga familjer som begärt utträde.

 

          Styrelsens sammansättning

          Claes Brügge                               ordförande

          Mats Rignell                             vice ordförande

         Göran Bergqvist                        sekreterare
Bertil Pekkari                            kassör
Elisabeth Holmelin                   klubbmästare
Conny Arnold                           ledamot
Laila Thordén                           ledamot
Carina Malmkvist                     ledamot
Eva Westeman                          ledamot
Elisabet Jelf                              ledamot

Revisorer:

Anita Wallman
Kenneth Hagström

Valberedning:
Terje Rehnström
Lars Örn

Webbredaktör:

Jan Brügge

Styrelsemöten

Inom verksamhetsåret som alltså är 1 juni 2013 – 31 maj 2014 har styrelsen för    Föreningen Bohus-Malmön haft fem protokollförda möten.
23 juni 2013, 22 juli 2013, 9 augusti 2013, 20 april 2014 samt 31 maj 2014.


Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Malmön i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella- och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

 

Föreningen har i flera samarbeten med Sotenäs Kommun under de senaste åren bland annat

-          Byggt spång vid simskolan

-          Byggt simstuga för Simskolan

-     Byggt altandäck för Simskolan
   -  Byggt gångbro ut till Hopptornet

              - Byggt trappa och bro för röda spårets start vid Pensionatet
              - Rejäl uppstädning och uppeldning av stor mängd skräp på påskeldområdet
              - Flyttat undan båtar, som sedan flera år legat outnyttjade i Dövik
              - Förbättrat vägen ned till Dövik med fyllnadsmassor
              - Förbättrat och rensar årligen Kärleksstigen

              - I flera år anslagit medel till biblioteket för inköp av böcker
             - Sponsrat underhållning på Marinan med bland annat Sir Bourbon med John Pohlman sommaren 2013

 

          Varje år arrangerar Föreningen

                -  Simskola med 50-80 deltagare

                -  Städdag på ön med 100-200 deltagare

                -  Malmönloppet  med över 200 deltagare förra året

                -  Malmöngolfen med 60-talet deltagare

                - Midsommar i parken, som föreningen sponsrar

         - Musik i kyrkan, som föreningen sponsrar
         - Svamputställning vid Klippan med svampexperten C-M Bratt som värd

           - Svampplockning under ledning av C-M Bratt
                      

     I år dessutom på gång
            - Malmönloppet onsdag den 23 juli
            - Musikafton med klassisk musik på Prästgården med C-M Bratt torsdagen den 31 juli
               är inriktade på att tillsammans med Lions sponsra en hjärtstartare för placering Pensionatet.
            - Arrangerar sommarjympa med mycket positivt mottande på Folkets Hus

          Medlemmarna erhåller dessutom varje år ett Informationshäfte med sommarens aktiviteter, kontaktuppgifter till inrättningar, annonser och medlemsregister med adresser och telefonnummer. Föreningen har vidare en kraftfull hemsida www.bohus-malmon.org med trevlig information och många foton. Vi hade under året nästan 5.000 besök på den.       

 

 

Årsmötesprotokoll 2013.

 

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN DEN 22 JULI  2013 PÅ
BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT

Ordförande Claes Brügge hälsade välkommen

1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
    Mötet befanns behörigt utlyst.

2. Val av mötesordförande
    Till mötets ordförande valdes Claes Brügge

3. Val av mötessekreterare
    Till sekreterare valdes Göran Bergqvist

4. Val av justeringsmän
    Till justeringspersoner valdes Jan Wallman och Hans Gustavsson.

5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
    Verksamhetsberättelse och tillhörande resultat och balansräkning förelåg.
     Göran Bergqvist, sekreterare, redogjorde för verksamhetsberättelsen och
    Bertil Pekkari, kassör redogjorde för det ekonomiska läget.
    Lars Legardt , revisor, som lade fram revisionsberättelsen och tillsammans med revisor
    Anita Wallman föreslogs årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
   
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. 8. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret och
        Budget 2012-2013
   
Kassör Bertil Pekkari gick genom plan och budget för kommande verksamhetsår.
    Oförändrad årsavgift, 200- per familj och kassörens plan och budget blev utan invändningar
    genomröstad.
   
9. Val av ledamöter för styrelsen enligt §4 i stadgarna.
    Terje Rehnström förde valberedningens talan.

   Omval av Göran Bergqvist, Bertil Pekkari, Elisabeth Holmelin, Laila Thordén och Carina Malm-
   kvist föreslås. Valda

10. Val av revisorer.
    Anita Wallman och Kenneth Hagström föreslås. Valda

11.Val av valberedning.
    Terje Rehnström och Lars Örn föreslås av styrelse och stämma till omval. Valda.

   
 12. Inkomna motioner.
    
Motion har inkommit från Åke och Elsie Carlsson. Åke, som ju driver café vid komm-
     nens bad och bastuanläggning tycker att området har blivit försummat av kommunen.
     Vi stöttar hans synpunkter och kommer efter förmåga att påverka Sotenäs kommun.
     Det blev nämnt sluttande trappsteg ned till badstege Kyrkogårdsviken, som orsakat flera fall,
     och mellan Kyrkogårdsviken och Pärlane är trampolinen för kort med tanke på närliggande
     klippa, vilken utgör en fara vid dykning. Från styrelsen blev påpekat att samarbete med
     kommunen är viktigt, för att inte missa försäkringsfrågan.
     Motion har inkommit från Stig Olsson.Han pekar på flera saker.
     1. Porsholmen, här har möjligheterna att ta sig dit till lands omöjliggjorts genom att det
         vuxit igen. Att röja är utanför föreningens möjligheter, vi skall efterhöra med kommunen.
     2. Sand på Kattesand! Stig visar med bild från 60-talet hur det såg ut. Hur det är nu 2013.
         Lär ha uppkommit då man sög sand i bukten utanför Kattesand för att använda vid VA-
         anläggningar på ön.
     3. Överfulla sopbehållare och containers vid återvinningsstationen vid brandstationen.
         Årligt problem. Vi skall ta upp det igen. Samt bättre disciplin från boende. Finns ju vår
         stora återvinningsstation sommartid, öppet två dagar per vecka. Och Hovenästippen.
     4. Närgångna båtar vid simskolan och Kattesandsbadet.
         I diskussionen kom också upp tallar som vuxit och ger för tidig skugga på Kattesand.
         Alltså plats för flera åtgärder.
   
13. Övriga frågor

    Ordförande informerade om :
    Rapport om en utredning kring delårsboende. Resö, Tanum, Sotenäs och Skaftö är involverade
    i ett EU-projekt under ledning av Umeå universitet. Kommer att återkomma till detta.
    Carina rapporterade om möte i Folkets hus om busstrafik till och från ön. Stort engagemang
    bland många. Istället för total nedläggning under ”icke-säsong” så blir det nu 2 turer per dag
    efter anrop. Detta på bekostnad av skolskjutsverksamheten.
    Ordförande uppmanade de närvarande om att använda infohäftet för värvning av fler medlemmar.
    Vi har som målsättning att bli minst 500, för vilket det krävs 30 – 40 nya att också ersätta de,
    som säger upp medlemskapet.
    Det efterlystes att politiker skulle komma till Malmön. Vi kommer att resonera om detta i  
    styrelsen.
    Jan Wetterberg harangerade styrelsen för väl utfört arbete. Vi lapade glatt i oss detta.
    Lars Örn undrade över färjekapaciteten. Nej, inte lätt att bo på Stallen dessa dagar.
    Som framgick över valproceduren så var inte Lars Legardt tillgänglig för omval som revisor.
    Han blev vederbörligen avtackad för lång och gedigen insats i föreningens tjänst. Hans arbete går
    vidare genom Kenneth Hagström.

   Claes Brügge, ordförande                                Göran Bergqvist, sekreterare
Justeras:Jan Wallman / Hans Gustavsson

Budget

Se kallelsen längre ner…..

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2012 – 31 maj 2013

Antal medlemmar FBM har idag 483 betalande medlemmar, varav 23 nya medlemmar tillkommit
Samtidigt har vi 10 medlemmar, som inte betalat medlemsavgiften för 2012/2013 och 15 familjer som begärt utträde.

Styrelsens sammansättning
Claes Brügge                              ordförande
Mats Rignell                              vice ordförande
Göran Bergqvist                      sekreterare
Bertil Pekkari                           kassör
Elisabeth Holmelin                  klubbmästare
Conny Arnold                          ledamot
Laila Thordén                          ledamot
Carina Malmkvist                    ledamot
Eva Westeman                         ledamot
Elisabet Jelf                              ledamot
Revisorer:
Anita Wallman
Lars Legardt
Valberedning:
Terje Rehnström
Lars Örn
Webbredaktör:
Jan Brügge
Styrelsemöten
Inom verksamhetsåret som alltså är 1 juni 2012 – 31 maj 2013 har styrelsen för    Föreningen Bohus-Malmön haft fyra protokollförda möten.  Den 24 juni och
16 juli samt 11 augusti under 2012. Vidare den 13 maj 2013.


Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Malmön i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella- och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.
Föreningen har i flera samarbeten med Sotenäs Kommun under de senaste åren bland annat
-   Byggt spång vid simskolan
-   Byggt simstuga för Simskolan
-  Byggt altandäck för Simskolan
-  Byggt gångbro ut till Hopptornet

- Byggt trappa och bro för röda spårets start vid Pensionatet
- Rejäl uppstädning och uppeldning av stor mängd skräp på påskeldområdet
- Flyttat undan båtar, som sedan flera år legat outnyttjade i Dövik
- Förbättrat vägen ned till Dövik med fyllnadsmassor
- Förbättrat och rensar årligen Kärleksstigen

- I flera år anslagit medel till biblioteket för inköp av böcker
Varje år arrangerar Föreningen

 -  Simskola med 50-80 deltagare
-   Städdag på ön med 100-200 deltagare
-   Malmönloppet  med 200 deltagare förra året

-   Malmöngolfen med 60 deltagare
-   Underhållning
 -  Midsommar i parken, som föreningen sponsrar
-   Musik i kyrkan, som föreningen sponsrar
-   Svamputställning vid Klippan med svampexperten C-M Bratt som värd
-   Svampplockning under ledning av C-M Bratt
-   Loppmarknad vid Lailas sjöbod

 I år dessutom på gång
 - Sponsra Sir Bourbon Dixieland Band med underhållaren och vädermannan
 John Pohlman vid piano och mikrofon den 20 juli på Marinan
  - Musikafton med klassisk musik på Prästgården med C-M Bratt den 18 juli

Medlemmarna erhåller dessutom varje år ett Informationshäfte med sommarens aktiviteter, kontaktuppgifter till inrättningar, annonser och medlemsregister med adresser och telefonnummer. Föreningen har vidare en kraftfull hemsida www.bohus-malmon.org <http://www.bohus-malmon.org/>  med trevlig information och många foton. Hemsidan hade under året 7500 besök


Resultat
 
ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

MÅNDAG 22 JULI, KL. 17.00
PÅ BOHUS-MALMÖNS PENSIONAT.
OBS! NY LOKAL.
Ordinarie årsmötesförhandlingar.
Motioner lämnas till sekreteraren
senast 14 juli
OBS ! NYHET! Terje Fredh , välkänd författare och journalist håller föredrag.
Terje Fredh har utgivit mer än fyrtio skrifter om sjöfart.

Dessutom varit en aktiv samlare av fotografier av fartyg.

Han kommer till oss i samband med årsmötet för Föreningen Bohus-Malmön.

Vi räknar med att Terje pratar vid pass kl. 181. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
8. Budget 2013-2014
9. Val av fem ledamöter i styrelsen enligt  § 4 i stadgarna
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Inkomna motioner
13. Övriga frågor

Hjärtligt välkomna
Styrelsen Föreningen Bohus-Malmön         

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

Budgeterad resultaträkning för Bohus-Malmön Föreningen 2012-2013

 

 

UTFALL

UTFALL

BUDGET

Anmärkning

Text

2010-2011

2011-2012

2012-2013

 

RÖRELSEINTÄKTER

 

 

 

 

Medlemsavgifter

72 850

74 800

97 000

485 medlemmar á 200 kr

 

 

 

 

 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

72 850

74 800

97 000

 

 

 

 

 

 

RÖRELSEKOSTNADER

 

 

 

 

Sponsring, kyrkan, städdag, Prästgården

-18 210

-17 806

-8 000

Ingen sponsring av musik i kyrkan

Information,hemsida, marknad,reklam

-3 513

-4 050

-5 000

Uppgradering av hemsida

Summa

-21 723

-21 856

-13 000

 

 

 

 

 

 

Simskola, idrott, friskvård

 

 

 

 

Simskola

-11 105

-12 656

-17 000

Simlärarlöner höjda, nytt simmaterial

Idrott, friskvård

1 869

2 344

2 000

Intäkter golf, Malmön-loppet

Hopptornet

-84

0

-2 000

Ny skylt

Simskola, idrott, friskvård

-9 320

-10 312

-17 000

 

 

 

 

 

 

Arrangemang för allmänheten

 

 

 

 

Barnens dagar

-16 000

-15 000

-10 000

 

Informationshäftet

-16 769

-16 519

-22 000

Färgtryck

Administration

-12 794

-12 343

-13 000

 

Årsmötet

-1 851

-1 050

-1 900

 

Bokinköp bilbiotek

 

 

-2 000

 

Summa arrangemang för allmänheten

-47 414

-44 912

-48 900

 

 

 

 

 

 

Andra kostnader

 

 

 

 

Inventarier

-4 990

0

0

Något att investera?

Försäkringar

-616

-623

-650

 

Jubileum 50 år

0

-8 000

0

 

Andra kostnader

-5 606

-8 623

-650

 

 

 

 

 

 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-84 061

-85 703

-79 550

 

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

-11 212

-10 903

17 450

 

 

 

 

 

 

Kassa plus plusgiro

 

 

 

 

Ingående balans

53 051

41 830

30927

 

Utgående balans

41 830

30 927

48 377

 

 

 

 

 

 

12.06.18 Bertil Pekkari

 

 

 

 

Version 2

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2011 – 31 maj 2012

          Antal medlemmar

          FBM har idag 485 betalande medlemmar, varav 29 nya medlemmar tillkommit

          Samtidigt har vi 27 medlemmar, som inte betalat medlemsavgiften för 2011/2012.

 

          Styrelsens sammansättning

          Claes Brügge                               ordförande

          Mats Rignell                              vice ordförande

         Göran Bergqvist                      sekreterare

Bertil Pekkari                           kassör

Elisabeth Holmelin                  klubbmästare

Kerstin Agnetun                      ledamot

Conny Arnold                          ledamot

Laila Thorén                            ledamot

Carina Malmkvist                    ledamot

Eva Westeman                         ledamotStyrelsemöten

Inom verksamhetsåret som alltså är 1 juni 2011 – 31 maj 2012 har styrelsen för FBM haft sex protokollförda möten.  

Den 4 juni och 26 juni 2011. Vidare under 2011 den 18 juli samt 3 september. Under 2012 den 7 april och 19 maj.
Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Malmön i frågor

som avser i första hand miljövård, kulturella- och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

 

Föreningen har i flera samarbeten med Sotenäs Kommun under de senaste åren bland annat

·         Övertalat Sotenäs Kommun att bygga en torrtoalett i Kattesand och på Kalven

·         Byggt gångbro till Hopptornet

·         Rustat upp och förbättrat säkerheten på Hopptornet

·         Byggt simstuga för Simskolan

·         Byggt altandäck för Simskolan

·         Förbättrat och rensar årligen Kärleksstigen

·         I flera år anslagit medel till biblioteket för inköp av böcker

 

          Förra året firade föreningen 50-års jubiléet med ett stort fyrverkeri

 

Varje år arrangerar

·         Simskola med 50-80 deltagare

·         Städdag på ön med 100-200 deltagare

·         Malmönloppet  med 180 deltagare förra året

·         Malmöngolfen med 60 deltagare

·         Barnens Dagar med krabbfiske, skattjakt och barnteater

·         Underhållning

·         Midsommar i parken, som föreningen sponsrar

·         Musik i kyrkan, som föreningen sponsrar

·         Svampplockning under ledning av svampexperten CM Bratt

 

          I år skall vi

·        Bygga gångbana vid Simstugan ner till vattnet på Perlane

·       Arrangera loppmarknad vid Lailas Sjöbod

 

Medlemmarna erhåller dessutom varje år ett Informationshäfte med sommarens aktiviteter, kontaktuppgifter till inrättningar, annonser och medlemsregister med adresser och telefonnummer. Föreningen har vidare en kraftfull hemsida www.bohus-malmon.org med trevlig information och många foton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2012

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

MÅNDAG 16 JULI, KL. 17.00 I FOLKETS HUS.

Ordinarie årsmötesförhandlingar.
Motioner lämnas till ordföranden
senast  9 juli.


1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
8. Budget 2012-2013
9. Val av ordförande och ledamöter för styrelsen enligt  § 4 i stadgarna
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Inkomna motioner
13. Övriga frågor

Hjärtligt välkommen
Claes Brügge
Ordförande
Kullebacken 16
456 55 Bohus-Malmön

 

 

Årsmöte 2011
Välkommen till Årsmöte i Föreningen Bohus-Malmön
Måndag 18 juli kl 17.00 i Folkets hus


1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Års- och revisionsberättelse för föregående år
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
8. Budget 2011-2012
9. Val av ordförande och ledamöter för styrelsen enligt §4 i stadgarna
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Inkomna resolutioner
13. Övriga frågor
Hjärtligt välkommen
Claes Brügge

……--……….--……….--………..--………….--…………..--………

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 juni 2009 – 31 maj 2010

 

         Antal medlemmar

         FBM har under verksamhetsåret haft 489 medlemmar, varav 16 nya medlemmar

          Tyvärr har vi 25 medlemmar, som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2009/2010.

 

         Styrelsens sammansättning

         Claes Brügge                             Ordförande

         Per-Olof Lübeck                        Vice ordförande

         Conny Arnold                           Ledamot

         Kerstin Agnetun                        Ledamot

         Elisabeth Holmelin                    Ledamot

         Kerstin Nilsson                          Kassör t.o.m. 30 april 2010

         Bertil Pekkari                             Sekreterare t.o.m. 30 april 2010 därefter kassör

         Mats Rignell                               Ledamot t.f. sekreterare fr.o.m. 1 maj 2010

         Laila Thordén                            Ledamot

         Anita Wallman                           Ledamot

 

Styrelsemöten

FBM har haft fem protokollförda styrelsemöten med två möten 20 juli och 12

september 2009 samt 2 april och 13 maj 2010.

 

Gåva till Föreningen

Swerea Kimab AB har skänkt 10 000 kronor till FMB.

Företaget, som har korrosionsprovstationerna vid Kvarnvik och Kattesand,

har framfört sin uppskattning av den årliga städningen av ön.

FMB tackar för den generösa gåvan.

 

          Aktiviteter

          FBM har i egen regi arrangerat:

 1. Städdag                                                           2010 med omkring 160 deltagare trots regn.
 2. Simskola                                  2009 med 75 elever med mycket regnigt och kallt väder under ledning av Julia Morát och Ludvig Rignell
 3. Bohus-Malmöns mästerskap i golf                 2009
 4. Barnens dagar                                                 2009
 5. Motionslopp                                                    2009 med 150 deltagare trots ett kraftigt regn
 6. Musik i Boden, Lailas sjöbod 2009
 7. Barnens Dagar                                                    2009
 8. Biblioteksservice med färre besökare än föregående år. Många saknar internetkoppling.
 9. Svamputflykt med 16 intresserade svampplockare under ledning av CM Bratt uppe i skogarna öster om Bullarsjöarna

 

          Samarbete med andra föreningar. Sponsring

          Folkets Hus arrangerade midsommarfirandet, som FMB sponsrade med 5 000 kronor.

                           

          Hopptornet

I slutet av sommaren 2008 göts nya betongfästen och under våren 2009 slutförde George Strömme och Bengt Knape utbyte av rostangripna rör. Slipning och målning av hopptornet utfördes av ungdomar under Mats Rignells ledning.

Claes Brügge  avslutade projektet med snickeriarbetet.

Prästen Jonas Ek invigde tornet på midsommardagen 2009 och Mats och Claes gjorde gemensamt den första dykningen från tornet.

 

Gångbro till hopptornet

Claes Brügge och George Strömme har byggt gångbron med begränsad men värdefull hjälp till en kostnad av 38 190 kronor. Sotenäs Kommun har betalat nästan allt material. Sponsorer har bidragit med totalt 11 079 kronor.

        

          Hemsida www.bohus-malmon.org

          Webbredaktör Jan Brügge rapporterar att sedan hemsidans start den 16 oktober 2007 har inloggningarna stadigt ökat på hemsidan. Nu har det varit 10 000 besökare  på hemsidan sedan starten. Första veckan i juni 2010 var det i snitt 28 besökare per dag.  Detta innebär att hemsidan har större och större betydelse för föreningens information till medlemmarna, och även till andra som är intresserade av Bohus-Malmön. Välkomna att skicka in material till  info@bohus-malmon.org

 om Ni vill ha något infört på hemsidan.

         Informationshäfte

         Kostnaden för 2010 års häfte blev 19 603 kronor tryckt i 600 exemplar.

        

         Trafik, underhåll av vägar och promenadstråk

         FBMs ordförande har under verksamhetsåret haft fortlöpande samtal med kommunen om Malmöns trafikmiljö och underhåll av vägar och promenadområden. Önskemål framförda på årsmötet har poängterats. Kommunen har besiktigat och utlovat förbättring av de vägar som de bedömer som mest angelägna.

           Det har resulterat i bland annat  en asfaltering av Kattesandsvägen och farthinder vid tennisbanan efter Strandvägen.

           Sotenäs Kommun har ännu inte svarat på ordförandens brev daterat 12 februari 2010 om en generell hastighetsbegränsning till 30 km/tim från färjan till fotbollsplanen tur och retur.  Precis som man har på den gamla genomfarten i Kungshamn där man dessutom har trottoar på en sida hela vägen sånär som på några meter vid prästgården. Den temporära hastighetsbegränsningen på ön bör gälla under tiden  15/6- 15/8 varje år.

        

          Bidrag till musikverksamhet i Bohus-Malmöns Kyrka

Styrelsen har beslutat att FBM sommaren 2010 skall bidra med 10 000 kr till  musikarrangemang i kyrkan.

Ekonomi för verksamhetsåret                                                                                                                         

Budget 2010-2011 för Föreningen Bohus- Malmön

 

 

Bokslut

Budget

Utfall

Intäkter

2008-2009

2009-2010

2009-2010

Medlemsavgifter (ber. 480 medlemmar)

52660

72000

71125

Idrott/friskvård: Motionslopp, golf

3962

3000

3349

Hopptorn, insamlingsbössor

13784

 

11079

Sponsring Swerea KIMAB

 

10000

10000

Info.häfte, annonser

3700

3000

1650

Simskoleverksamheten

 

 

 

Insamlingsbössor

5400

2000

 

Märken förs./retur

 

3000

 

Avgift

23175

16000

29810

Avgift

 

14000

 

Summa intäkter

102681

123000

127013

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

Informationshäfte + utskick

18229

18000

19603

Administration

6960

6000

7366

Försäkring, byggnad/ansvars

606

600

616

Midsommarfest sponsring

5000

5000

5000

Räkfest + musik/skrönor i boden

8200

5000

3599

Info/marknad: arvode hemsida

8523

3000

7592

Idrott/Friskvård: Vinster/priser

475

2000

 

Miljö:Städ- och arbetsdag, förtäring

1210

5000

3718

Barnens dagar

4100

5000

6000

Simskoleverksamheten

 

 

 

Löner 140 tim * 100kronor * 2

36764

30000

27945

Sociala avgifter

 

8000

 

Försäkringar 80 elever* 10 kronor

 

800

 

Medlemsavgift SLS

 

250

 

Material

100

1000

 

Märken

 

3000

3025

Hopptorn med gångbro kostnader

 

15000

38190

Inventarier, gatuskylt

 

1500

1500

Kyrkan, sponsring musikarrangemang

 

10000

10000

Prästgården generell hyra

2100

2000

2000

Årsmöte

 

1500

1414

50-års jubileum 2011

 

 

 

Summa kostnader

92267

122650

137568

Överskott/underskott

10414

350

-10555

Totalt

102681

123000

127013

"Balansräkning"

 

 

 

Ingående balans

53183

63597

63597

Årets överskott/ underskott

10414

350

-10555

Utgående balans

63597

63947

53042

Den stora men välbehövliga satsningen på gångbron till hopptornet och renovering av hopptornet har kostat mer (23 190  kronor) än budgeterat.,vilket är huvudorsaken till förlusten  10 555 kronor.

ÅRSMÖTE 2009

Protokollet kan läsas under fliken Protokoll

---------------------------------------------------------------------------

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET 2009

I FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

MÅNDAG 20 JULI, KL. 17.00

I FOLKETS HUS.

Ordinarie årsmötesförhandlingar.

Motioner lämnas till ordföranden senast 13 juli.

Kommunalråd Mats Abrahamsson,

Sotenäs kommun, är inbjuden till mötet.

Hjärtligt välkommen

Claes Brügge

Ordförande

Kullebacken 16

0705 755096

claes@bohus-malmon.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMÖTE 2008

Protokollet kan läsas under fliken Protokoll

Revisionsberättelse

Till Årsmötet i Föreningen Bohus-Malmön.

Vi, undertecknade revisorer, är valda att granska och uttala oss om verksamhetsberättelse, räkenskaper samt styrelsens förvaltning i Föreningen Bohus-Malmön för året 2007 06-01 – 2008-05-31.

vi  inte haft möjlighet att granska verksamhetsberättelsen samt styrelsens förvaltning begränsar sig vårt yttrande till  granskning av räkenskaperna.

Bokföringen har skötts med omsorg och reda. Såväl inkomster som utgifter är företedda med verifikationer, samtliga poster är rätt bokförda och inget finns att invända mot det sätt föreningens räkenskaper skötts.

Vi vill därför föreslå årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Bohus-Malmön 2008-07-18

Göte Odbratt                                           Lars Legardt

 

 

 

Se vidare:

 

VÄLKOMMEN

AKTUELLT & AKTIVITETER

 

STYRELSEN

HISTORIA

LÄNKAR