Nationaldagen (by Tomas Brytting, "Tankar fšr dagen" 6 juni 2012)

 

Idag Šr det Sveriges nationaldag, en dag fšr stolta tankar om Sverige. Bevara gŠrna Sverige svenskt, sŠger jag, och tŠnker dŒ pŒ sill och nubbe, sommarŠngar och fjŠll, bšljande vŠrmlŠndska skogar, skŠrgŒrdar i bŒde vŠst och šst. Men Sverige Šr mer Šn bara naturromantik. Historikerna Lars TrŠdgŒrdh och Henrik Berggren har lanserat En svensk teori om kŠrlek, som ocksŒ talar om romantik.

Fšrst konstaterar dom – som sŒ mŒnga andra – att svenskar historiskt sett har varit, och vill fortsŠtta att vara fria. Men inte bara som nation. Varje svensk vill vara oberoende och sjŠlvstŠndig: Man ska vara šppen och tolerant men inte lŠgga sig i. Man ska klara sig sjŠlv. Inte vara till besvŠr. Inte ligga andra till last. ErhŒllna tjŠnster fšrpliktar till gentjŠnster, men en bra karl reder sig sjŠlv – och gŒr dŠrmed fri! €ktenskap och partnerskap ska vila pŒ ett kŠrleksval mellan fria individer. SŒ ocksŒ fšrŠldraskapet. €ldre fšrŠldrar vill vara med sina barn men inte vara beroende av dom – och barnen hŒller med. KŠrlek och omsorger ska inte smittas ner av pliktkŠnslor. Frihet garanterar Škthet.

DŠrfšr ska makar, grannar, barn och fšrŠldrar inte tvingas ta hand om varandra. AlltsŒ byggde svenskarna ut barn- och Šldreomsorgen, skolan och socialtjŠnsten, sŒg till att Šven kvinnor bšrjade fšrvŠrvsarbeta och fšrenklade skilsmŠssor. Det svenska samhŠllet Šr dŠrfšr inte alls kollektivistisk – tvŠrtom. Visst betalar svensken mycket i skatt men det Šr med stort fšrtroende och fšr att staten ska befria henne frŒn de plikter och den ofrihet som annars ansvaret fšr barn, Œldrande fšrŠldrar och sjuka skulle innebŠra.

VŠlfŠrdssamhŠllet – stŠndigt framršstat oavsett tillfŠllig partifŠrg ­– kom till fšr att bevara den svenska individualismen och fšr att sŠkerstŠlla att kŠrleken och omsorgen mellan mŠnniskor skulle vara Škta. Jag tycker det Šr en svindlande tanke fšr Nationaldagen?

Internationellt sett Šr Sverige faktiskt extremt nŠr det gŠller att befria medborgarna frŒn mellanmŠnskliga plikter och kollektiva skyldigheter. Och fšrst dŒ – befriade frŒsse, omsorg och kŠrlek uppkomma nster. nemang i halsen, men Šven detta Šr nŒgot internationellt sett en. LŒt oss Nu kommer det:

n tvŒng, plikter och fšrvŠntningar – slŠpper svenskarna loss genuin šppenhet, omsorg och kŠrlek. Det fšrklarar den annars svŒrbegripliga kombinationen av hšg skattemoral och stort engagemang i fšreningsliv och frivilligarbete i Sverige. Jag tror att den dessutom fšrklarar varfšr det inte finns ett starkt nationalistiskt parti i Sverige. Hur skulle det kunna vara mšjligt, bland mŠnniskor som helst skšter sitt eget?

I svenskarnas mentala arv finns med andra ord inte bara Jantelagen och det hŒrda bondelivets fšrmŒga att uthŠrda. DŠr finns Šven naturdyrkan och en ordentlig dos romantik. Den svenska šppenheten och tilliten – internationellt enastŒende och med rŠtta uppmŠrksammad – den ska vi ocksŒ vara stolta šver. Men den hotas av frŠmlingsfientliga krafter. Bevara dŠrfšr Sverige svenskt, dvs vackert, romantiskt, fšrtroendefullt och šppet!