WACHTELHUND

KORTDRIVANDE-APPORTERANDE-EFTERSÖKSHUND

CARL-HERMANS Kennel

 

Hemsida        Carl-Hermans

 

 

  http://www.jordbruksverket.se/download/18.4b2051c513030542a9280003681/2011-024.pdf

  SJVFS 2011:24 
  (utdrag ur Statens jordbruksverks författningssamling)

 Karenstider för hund

I denna lista redovisas minsta karenstider för grupper av läkemedel registrerade för hund i Sverige som Jordbruksverket ser som särskilt viktiga från ett djurskyddsperspektiv. Karenstiden gäller oavsett administrationssätt.

Injektioner

Injektioner har generellt en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid. (gäller oftast vig rtg, fråga veterinären)
Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.
Undantag: Vaccinationer får ges utan karenstid liksom Droncit vet. injektionsvätska.

Medel som påverkar blod och blodbildande organ

Erytropoetin 6 mån

Könshormoner

Könshormoner 6 mån

Hormoner, exkl könshormoner

Långtidsverkande kortikosteroider minst 28 dygn
Korttidsverkande kortikosteroider minst 14 dygn
Kortikosteroider i led, bursa eller senskida minst 28 dygn

Medel vid infektionssjukdomar

Antibakteriella medel 7 dygn
Prokainpenicillin 14 dygn
Prokainpenicillin i kombination med dihydrostreptomycin 14 dygn

Medel vid tumörer och rubbningar i immunsystemet

Minst 6 mån

Medel vid sjukdomar i rörelseapparaten

NSAID-preparat för allmän behandling 14 dygn
Hyaluronsyra 14 dygn
NSAID preparat för utvärtes bruk 14 dygn

Medel som påverkar nervsystemet

Minst 7 dygn  SJVFS 2011:24

11

Medel vid sjukdomar i andningsorganen

Minst 7 dygn

Övriga ämnen och substanser

I denna lista redovisas minsta karenstid för ämnen och substanser utöver läkemedel registrerade för hund i Sverige som Jordbruksverket ser som särskilt viktiga från ett djurskyddsperspektiv.
Naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel 14 dygn
Teobromin 14 dygn
Harpagosid 14 dygn

Övriga substanser med anabol effekt är förbjudna
Övriga narkotikaklassade preparat är förbjudna
Alkohol är förbjudet
Övriga stimulantia och sederande medel är förbjudna

Otillåtna metoder

Vid träning för tävling och på tävling gäller också förbud mot åtgärder som påverkar djurets temperament och prestationsförmåga genom att exempelvis häva eller minska smärta, påverka allmäntillstånd och påverka sjukdomsprocess. Förbudet gäller oberoende av vilken teknik som används och omfattar också alternativa behandlingsmetoder såsom TNS (transkutan nervstimulering), laser, ultraljud, elektricitet, joniserande strålning, akupunktur och kiropraktik. För att en hund som åtgärdats/behandlats enligt ovanstående ska få delta i tävling krävs att effekten av den insatta åtgärden/behandlingen ska ha försvunnit. Karenstiden är dock alltid minst 7 dygn.